ผลิตภัณฑ์พิเศษ

 

 

Home 
ผลิตภัณฑ์พิเศษ # 2 


สารละลายเคมีภัณฑ์
400 (CHEMICAL SOLVENT 400)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ ซึ่งมีช่วงการกลั่นใกล้เคียงกับน้ำมันก๊าดแต่จะแคบกว่า และมีปริมาณกำมะถันต่ำกว่า ใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตสีน้ำมันอัลคิดเรซิน (ALKYD RESIN) และน้ำมันสำหรับซักแห้ง ได้แก่ WHITE SPRIT ซึ่งในท้องตลาดปัจจุบันมีชื่อทางการค้าต่างๆ กันเช่น MINERAL SOLVENT, SOLVENT 3040, S.K. 220 เป็นต้น

 

จัดทำโดย
นางสาว วาสนา  บุญจริง, นางสาว ศานิตา  อัศวศรีวรกุล,
นางสาว พอแก้ว  รักษ์เธียรมงคล  และ นางสาว กันต์ฤทัย  อนันต์รัตนสกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร

Copyright (c) 2006 Miss Wassana Boonjing, Miss Sanita Asavasrivorakul,
Miss Porkaew Ruktienmongkol  and  Miss Kanruthai Ananrattanasakul.  All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com