น้ำมันเถื่อน

 

 

Home 
วิธีค้าน้ำมันเถื่อน 

 


 

น้ำมันเถื่อนคือน้ำมันที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากร มี 2 รูปแบบ ได้แก่

 การลักลอบนำน้ำมันส่งออกมาจำหน่ายในประเทศ และขอคืนภาษี

 การลักลอบนำน้ำมันเติมเรือสินค้าต่างประเทศ  และเรือเดินทางไปต่างประเทศแล้วกลับเข้ามาจำหน่ายในประเทศ

 

จัดทำโดย
นางสาว วาสนา  บุญจริง, นางสาว ศานิตา  อัศวศรีวรกุล,
นางสาว พอแก้ว  รักษ์เธียรมงคล  และ นางสาว กันต์ฤทัย  อนันต์รัตนสกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร

Copyright (c) 2006 Miss Wassana Boonjing, Miss Sanita Asavasrivorakul,
Miss Porkaew Ruktienmongkol  and  Miss Kanruthai Ananrattanasakul.  All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com