ผลิตภัณฑ์

  

 

 

Home 
ก๊าซธรรมชาติ/ก๊าซหุงต้ม 2 
ข้อเปรียบเทียบ 
ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซหุงต้ม 
โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ 

 


 
ผลิตภัณฑ์จากการแยกก๊าซธรรมชาติ


 

กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม และให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด จะแตกต่างจากกระบวนการกลั่นน้ำมันที่เริ่มต้นการกลั่นด้วยการแยกองค์ประกอบน้ำมันส่วนที่เบาที่สุดออกมาก่อน ขณะที่การแยกก๊าซธรรมชาตินั้น สารประกอบไฮโดรคาร์บอนส่วนที่หนักที่สุดจะถูกแยกออกเป็นลำดับแรก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงแยกแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ สามารถจำแนกตามลักษณะของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่แยกออก และนำไปใช้ประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตอื่นๆ ได้แก่

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ หรือ Natural Gasoline (NGL, C5H12) ประกอบด้วย ก๊าซเพนเทน เฮกเซนและสารประกอบตัวอื่น ๆ ที่มีคาร์บอนผสมอยู่ตั้งแต่ C5H12 ขึ้นไป NGL จะนำมากลั่นเป้นน้ำมันเบนซิน (Motor Gassoline) และสำหรับบางส่วนของก๊าซเพนเทน เฮกเซนและเฮปเทน รวมทั้งสารประกอบตัวอื่น ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นของเหลวที่ระเหยได้เร็ว จะแยกส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นวัตถุดิบสำหรับเป็นตัวทำละลายในการทดลองทางเคมี หรืออุตสาหกรรมสีแลกเกอร์ ทินเนอร์ อุตสาหกรรมยางเป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ # 2ผลิตภัณฑ์ # 3

 

การเกิดก๊าซการขุดหาก๊าซผลิตภัณฑ์แหล่งก๊าซในไทยประโยชน์รอบรู้เรื่องก๊าซ

 

   

จัดทำโดย
นางสาว วาสนา  บุญจริง, นางสาว ศานิตา  อัศวศรีวรกุล,
นางสาว พอแก้ว  รักษ์เธียรมงคล  และ นางสาว กันต์ฤทัย  อนันต์รัตนสกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร

Copyright (c) 2006 Miss Wassana Boonjing, Miss Sanita Asavasrivorakul,
Miss Porkaew Ruktienmongkol  and  Miss Kanruthai Ananrattanasakul.  All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
.