ขี้ผึ้งจากปิโตรเลียม

 

 

Home

 


 

ขี้ผึ้งจากปิโตรเลียม (Petroleum Wax, Waxy Distillate) ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบประเภทพาราพีนเบส (Paraffin Base) ซึ่งมีจุดไหลเทสูง เช่น น้ำมันดิบเพชรหรือน้ำมันดิบในแหล่งตะวันออกไกลทั้งหลาย ช่วงการกลั่นจะอยู่ระหว่างน้ำมันดีเซลกับน้ำมันเตา (Reduced Crude) คุณสมบัติของ Waxy Distillate จะมีจุดไหลเทสูง เมื่อนำไปทิ้งไว้ในบรรยากาศก็จะแข็งตัวมีสีเหลืองๆ เหมือนเทียนและมีปริมาณไขมากกว่าน้ำมันตัวอื่น ซึ่งไขที่ได้จาก Waxy Distillate มีคุณภาพดี สามารถนำไปผลิตสินค้าอื่นๆได้ เช่น เทียนไหว้พระ นอกจากนี้ยังใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่เราคาดไม่ถึง เช่น เครื่องสำอาง, วาสลิน, สบู่, ยาขัดรองเท้า เป็นต้น

 

จัดทำโดย
นางสาว วาสนา  บุญจริง, นางสาว ศานิตา  อัศวศรีวรกุล,
นางสาว พอแก้ว  รักษ์เธียรมงคล  และ นางสาว กันต์ฤทัย  อนันต์รัตนสกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร

Copyright (c) 2006 Miss Wassana Boonjing, Miss Sanita Asavasrivorakul,
Miss Porkaew Ruktienmongkol  and  Miss Kanruthai Ananrattanasakul.  All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com