แหล่งข้อมูล

 

 

Home

 

http://www.energy.go.th
กระทรวงพลังงาน

http://www.eppo.go.th
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

http://www.deqp.go.th
กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

http://www.npdc.mi.th
กองการกลั่นปิโตรเลียม ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ
กรมการพลังงานทหาร
 

http://www.bangchak.co.th
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

http://www.pttplc.com
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

http://www.ptit.org/oilbusiness/index.php
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

คู่มือ ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

 

 

จัดทำโดย
นางสาว วาสนา  บุญจริง, นางสาว ศานิตา  อัศวศรีวรกุล,
นางสาว พอแก้ว  รักษ์เธียรมงคล  และ นางสาว กันต์ฤทัย  อนันต์รัตนสกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร

Copyright (c) 2006 Miss Wassana Boonjing, Miss Sanita Asavasrivorakul,
Miss Porkaew Ruktienmongkol  and  Miss Kanruthai Ananrattanasakul.  All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com