Thai Traditional

 

ผู้จัดทำภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ขอขอบคุณ

 

 

             

            websiteนี้เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีไทยเอาไว้ โดยผู้จัดทำได้แบ่งประเพณีต่างๆออกเป็นแต่ละภาค เช่น ประเพณีภาคเหนือ ประเพณีภาคกลาง
ประเพณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเพณีภาคใต้ เพื่อสะดวกแก่การค้นคว้าของผู้ที่สนใจ โดยผู้จัดทำได้เเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีคต่างๆในประเทศไทยว่าปัจจุบัน
นั้นเริ่มจางหายออกจากสังคม จึงจัดทำ website นี้ เพื่อเป็นสื่ออีกประเภทหนึ่งสำหรับเผยแพร่ประเพณีให้คงอยู่และให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา อนุรักษ์สืบต่อไป เนื่องจากบางประ
เพณีเริ่มจะไม่ได้เห็นกันแล้วเพราะขาดผู้สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามเหล่านี้

              website นี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ในประเพณีไทย ได้นำข้อมูลบน website นี้ ไปเป็นตัวอย่างในการศึกษา สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่าน
อาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ที่ได้ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำ website ขอขอบคุณ website ต่างๆที่เอื้อเฟื้อภาพและข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำ
ขอบคุณเพื่อนทุกๆคนที่ได้ให้คำติชม ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษาและนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับทราบต่อๆกันไป หากมี
ข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย

คณะผู้จัดทำ

 

 

จัดทำโดย

นางสาววิยะดา แก้วประเสริฐศรี นางสาวกิ่งดาว แก้วนารี นางสาววิมลนุช กิตติดำรงชัย

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

Copyright(c) 2006 Ms.Wiyada Kaewprasertsri Ms.Kingdao Kaewnaree Ms.Wimonnuch Kittidumrongchai. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com