หน้าแรก

พระราชประวัติ

พระราชกรณียกิจ

ผู้จัดทำ

รางวัลเกียรติยศ

หน้าแรก        พระราชประวัติ        พระราชกรณียกิจ        คณะผู้จัดทำ      รางวัลเกียรติยศ



            พ่อพระองค์นี้เป็นผู้ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อย   เป็นพ่อที่คิดพัฒนาประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง  เป็นพ่อที่ตั้งมั่นในหลัก
ทศพิธราชธรรมเสมอมา  พ่อหลวงพระองค์นี้ทรงเป็นพ่อ..ของแผ่นดินชาวไทย  "เพราะพ่อรู้ ว่า พ่อคือพลังแห่งแผ่นดิน
"ของคนไทยทั้งปวงพ่อจึงไม่หยุดนิ่ง พ่อจึงเดินหน้าสู้ต่อไปเพื่อประชาราษฏร สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่พระราช
ทานแก่ชาวไทยว่า  “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ดังนั้นพ่อจึงเป็นนักพัฒนา
ที่ยิ่งใหญ่ที่ครองดวงใจของประชาชนไทยทุกหมู่เหล่าเรื่อยมา  

 

กังหันน้ำชัยพัฒนา ได้รับการพิจารณาและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย นับเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ ๙ ของโลก ที่ได้รับสิทธิบัตร สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นครั้งแรกของโลก”  ดูต่อ

๖๐ปีเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
ทรงปกครองแผ่นดินไทยอย่างยิ่งยืนนานเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงหนักที่สุด ยากที่จะหาพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกเสมอเหมือน พระราชกรณียกิจอันมากมายนั้นประดุจไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปยังความร่มเย็นให้พสกนิกรทุกหนแห่งบนแผ่นดินไทย  ดูต่อ

ในงานบรัสเซลส์ ยูเรกา 2001 นี้ก็อีกเช่นกัน ที่พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพในล้นเกล้าฯ ได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตานานาประเทศอีกครั้ง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลถึง 5 รางวัล    ดูต่อ

โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดมีศักยภาพ ของการเป็นฝนได้ฝนหลวงหรือฝนเทียมจึงกำเนิดขึ้น      ดูต่อ

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.