อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี หมายถึง ความเร็วที่ตัวทำปฏิกิริยาเปลี่ยนไปเป็นสารผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยเวลา โดยที่หน่วยความเข้มข้นของสารเป็น  mol/dm3 ดังนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจึงมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารต่อวินาที   ชั่วโมง หรือวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาเกิดเร็วหรือช้าเพียงใด

ให้เราพิจารณาจากปฏิกิริยาต่อไปนี้

เมื่อเวลาผ่านไปจากเวลา t1 ไปเป็น t2 ความเข้มข้นของสาร AB  ที่ t1 เป็น [AB] t1 และความเข้มข้นของสาร  AB ที่  t2 เป็น [AB] t2

ระยะเวลา  ความเข้มข้นของสาร AB เปลี่ยนไป  

ดังนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   

หน่วยของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็น   เมื่อ s เป็นวินาที

นอกจากพิจารณาความเข้มข้นของสาร AB เปลี่ยนไปต่อหน่วยเวลาแล้ว  เราสามารถพิจารณาความเข้มข้นของสาร C ที่เปลี่ยนไปหรือพิจารณาจากสารผลิตภัณฑ์ AC หรือ B ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยเวลาได้เช่นเดียวกัน

ดังนั้น 

                                  

         * อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  หมายถึง อัตราการเกิดที่ความเข้มข้นของตัวทำปฏิกิริยาลดลงหรือ สารผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเพิ่มข้นกับเวลาท่าผ่านไป

 

 

 

   
 

                  

 
 

Best view : 800X600  |  Internet  Explorer

 
 

By  :  TKR Group                 

 
 

Kudbongphittayakarn School , Nongkhai

 
 

Made by  Microsoft  Frontpage      

 
     

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.