การเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากมีการสลายและสร้างพันธะระหว่างอะตอมของสารในระบบ อาจเขียนแสดงด้วยกราฟ ดังรูป 

จากกราฟรูป 6.7 อธิบายได้ว่าสารตั้งต้นมีพลังงาน E1 เมื่อโมเลกุลของสารตั้งต้นชนกันมีพลังงานเป็น E2หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีพลังงานเป็น E3  ผลต่างระหว่างพลังงาน E2 กับ E1 คือพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา (Ea) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมีพลังงานเท่ากับ E3 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า E1 ระบบจึงคายพลังงานออกมามีค่าเท่ากับ               E3 - E1 = -DE    ปฏิกิริยานี้จึง  ปฏิกิริยาคายพลังงาน

 

กราฟในรูป อธิบายได้ว่าสารตั้งต้นมีพลังงาน E1 พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาเท่ากับ Ea และผลิภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมีพลังงาน E3 เนื่องจากในปฏิกิริยานี้ E3  มีค่าสูงกว่า E1 ระบบจึงดูดพลังงานเข้าไปมีค่าเท่ากับ   E3 - E1 = +DE    ปฏิกิริยานี้จึงเป็น ปฏิกิริยาดูดพลังงาน

จากคำอธิบายที่กล่าวมาแกล้วช่วยให้สรุปได้ว่าปฏิกิริยาเคมีใด ๆ ที่เป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน  ผลิตภัณฑ์จะมีพลังงานต่ำกว่าสารตั้งต้น  ในทางตรงกันช้ามถ้าเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงาน  ผลิตภัณฑ์พลังงานสูงกว่าสารตั้งต้น

 

 

 

   
 

                  

 
 

Best view : 800X600  |  Internet  Explorer

 
 

By  :  TKR Group                 

 
 

Kudbongphittayakarn School , Nongkhai

 
 

Made by  Microsoft  Frontpage      

 
     

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.