สถานะ

Home 
our  story 
มนุษย์ 
นิวเคลียร์ 
ทรัพยากร 
ระบบนิเวศน์ 
Contact me 
[สถานะ][กินดี]

 

  สถานะของสิ่งมีชีวิต

    
 จากลักษณะการกินอาหารของสิ่งมีชีวิต  อาจจำแนกประเภทของสิ่งมีชีวิตออกได้ดังนี้    

        1.  ผู้ผลิต    ( Producer )  ได้แก่   พืชสีเขียวทั่วๆ  ไป   สร้างอาหารได้ด้วยตัวเอง   เป็นแหล่งอาหารขนาดใหญ่

        2.  ผู้บริโภค   ( Consumer )   ได้แก่   พวกกินสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ    แยกเป็น

             ผู้กินพืช  ( Herbivorous )   เช่น   วัว  ควาย   กระต่าย   แพะ    …..

             ผู้กินสัตว์   ( Carnvorous )  เช่น   แมว   เสือ   สิงโต  สุนัข   …….

             ผู้กินทั้งพืชและสัตว์   ( Omnivorous )   เช่น   คน   นกเป็ดน้ำ   ปลานิล   ……..

            ผู้กินซาก (  Scavenger )   เช่น  นกแร้ง  ไส้เดือนดิน   ปลวก   ……

        3.  ผู้ย่อยสลายซากอินทรีย์   ( Decomposer )   เช่น  แบคทีเรีย  เชื้อรา  ……

        4.  ห่วงโซ่อาหาร  ( Food  Chain )  เป็นการกินอาหารต่อเนื่องกันเป็นสาย  เช่น  
                                    สาหร่าย            ลูกปลา               ปลาช่อน               คน
                                   คนกินปลาช่อน  ปลาช่อนกินลูกปลา    ลูกปลากินสาหร่าย

 

       

 


 

< มนุษย์  >    < สถานะ >  < กินดี >


จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

 Copyright(c) 2002 Miss Wirasa Chaileamwong and Miss Sureeporn Bumroongeiampanya. All rights reserved.