ระบบนิเวศน์

Home 
our  story 
มนุษย์ 
นิวเคลียร์ 
ทรัพยากร 
ระบบนิเวศน์ 
Contact me 

  ระบบนิเวศน์

            สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่หลายชนิดและมาอาศัยอยู่รวมกัน จะกลายเป็นสังคมของสิ่งมีชีวิต   กระจายกันไปตามเหล่งที่อยู่ต่างๆ

            ซึ่งกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนั้นก็ต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ต้องพึ่งพาอาศียกัน   ในรูปแบบต่างๆ  จึงจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้   ซึ่งความสัมพันธ์นั้นอาจจะเป็นแบบพึ่งพากัน   แก่งแย่งกัน   ซึ่งการที่อยู่ร่วมกันนั้นก็จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์   คือ

            ระบบนิเวศน์    หมายถึง   ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัย  ณ  ที่ใดที่หนึ่ง    ความสัมพันธ์ก็จะมี  2  ลักษณะ  คือ   ความสัมพันธ์  ระหว่าง  สิ่งมีชีวิต  กับ  สิ่งไม่มีชีวิต     หรือ   ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวตด้วยกันเอง      ซึ่งความสัมพันธ์ทั้งสองลักษณะนี้จะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันและจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน  เพราะจะเป็นการแสดงให้เห็นว่า  สิ่งมีชีวิตนั้นๆ ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน  คือไม่สามารถอยู่ได้เพียงลำพัง   โดยไม่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ     
           ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก  ทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆ ดำรงชีวิตอยู่ได้     ซึ่งระบบนิเวศน์ต่างๆ นั้น   มีอยู่มากมายทั่วทุกหนแห่ง   ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้หลักใดเป็นหลักในการแยกแยะ    ซึ่งโลกของเรานั้น  ก็ถือว่าเป็นระบบนิเวศน์ระบบหนึ่ง   ทั้งยังเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย
           ความสัมพันธ์ภายในระบบนิเวศน์นั้น   จะสมดุลย์อยู่แล้วโดยธรรมชาติ   ยกเว้นว่าจะมีสิ่งใดมาทำให้มากระทบกระเทือน  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ขึ้น    แต่ก็จะมีการปรับตัวมาเหมือนเดิมได้ใหม่           แต่ถ้าสิ่งที่มากระทบนั้นก็ให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง   ระบบนั้นก็จะถูกทำลายลง    ในระบบนิเวศน์แต่ละแห่งจะไม่มีการหยุดนิ่ง  จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ   ตลอดเวลา   ซึ่งถ้าเป็นไปอย่างสมดุลก็จะทำให้สิ่งมีชีวิต และ ระบบ  ดำเนินต่อไปได้ด้วยดี  
 

 


 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

 Copyright(c) 2002 Miss Wirasa Chaileamwong and Miss Sureeporn Bumroongeiampanya. All rights reserved.