การถ่ายทอด

Home 
our  story 
มนุษย์ 
นิวเคลียร์ 
ทรัพยากร 
ระบบนิเวศน์ 
Contact me 

  การถ่ายทอดพลังงาน

 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ

        ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานสำหรับโลกของสิ่งมีชีวิต   กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตจะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานที่สะสมไว้ในโมเลกุลของสารอาหาร  โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง   ได้ผลผลิตเบื้องต้น  คือ  กลูโคส  ในกระบวนการนี้มีแก๊สออกซิเจนปล่อยออกสู่บรรยากาศพลังงานในโมเลกุลของสารอาหารจะถ่ายทอดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคลำดับต่างๆ  จนถึงผู้ย่อยสลายอินทรียสาร  ซึ่งพลังงานจะมีค่าลดลงตามลำดับ  เพราะส่วนหนึ่งถูกใช้ไปในการผลิตพลังงานให้แก่ร่างกายโดยกระบวนการหายใจ   อีกส่วนหนึ่งสูญเสียไปในรูปของพลังงานความร้อน   ดังนั้นลำดับการถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหารจึงมีความยาวจำกัด   โดยปกติจะสิ้นสุดที่ผู้บริโภคลำดับ  4 – 5

        การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชพวกแมลง   สารเคมีกำจัดเชื้อรา   ที่รู้จักกันดี  คือ  DDT  ซึ่งสารเคมีชนิดนี้จะสลายตัวยาก   มีความคงตัวสูง   ทำลายระบบประสาทแมลงได้ดี   เนื่องจากมีโลหะหนักที่เป็นพิษเจือปนอยู่  เช่น  ปรอท  ตะกั่ว   หรือ อาร์เซนิก   สารดังกล่าวจะตกค้างอยู่ในผู้ผลิตและผู้บริโภคและถ่ายทอดไปตามลำดับในห่วงโซ่อาหารซึ่งปริมาณ  DDT จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ  ในแต่ละลำดับของชั้นอาหาร   เช่นเนื้อของนกกินปลา  1  กรัม    จะมี   DDT   สะสมมากกว่าเนื้อปลาที่มีน้ำหนักเท่ากัน
 


 

 


 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

 Copyright(c) 2002 Miss Wirasa Chaileamwong and Miss Sureeporn Bumroongeiampanya. All rights reserved.