ทรัพยากร

Home 
our  story 
มนุษย์ 
นิวเคลียร์ 
ทรัพยากร 
ระบบนิเวศน์ 
Contact me 

 

มนุษย์กับทรัพยากร

    มนุษย์  +   ทรัพยากร

            มนุษย์ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์   มนุษย์จะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบอื่นๆ   อยู่อย่างสมบูรณ์   ซึ่งองค์ประกอบต่างๆนั้น    ต่างก็มีหน้าที่เฉพาะของตน  มีการไหลผ่านพลังงานอยู่ตลอดเวลา  มนุษย์จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆทั้งในด้านคุณภาพ  หรือ ปริมาณ   ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้โดยตรงหรือใช้ทางอ้อมโดยการนำมาแปรรูปต่างๆ เพื่อเป็นปัจจัยสี่  แต่พฤติกรรมต่างๆ ที่มนุษย์กำลังทำอยู่ในขณะนี้  กลับเป็นสิ่งที่ทำลายทรัพยากรต่างๆ   ไม่ว่าจะตั้งใจหรือ ไม่ตั้งใจก็ตาม   อาจจะ เกิดจากความรู้เท่าไม่ทันการณ์  หรืออาจจะเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตน   โดยไม่ได้คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมา  เช่น การทำลายดิน  น้ำ  อากาศ  ป่าไม้  จับสัตว์ป่า  ทำให้สัตว์สูญพันธุ์ที่เกิดขึ้นนี้ ได้ลุกลามไปทั่ว  มิได้เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นปัญหาที่ระบาดไปทั่ว โลกแล้ว    ซึ่งก็อาจมีสาเหตุมาจาก  การเพิ่มจำนวนของมนุษย์   และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   ที่มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ    ที่มีผลในการทำลายสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก  รวมทั้งผู้ที่นำสิ่งต่างๆ มาใช้นี้ ก็ใช้อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์   นำไปใช้อย่างผิดๆ   อย่างขาดความระมัดระวัง  ความรอบคอบ   ทำให้ปริมาณทรัพยากรธรรมชาติลดลงโดยที่มนุษย์ไม่ได้ตั้งใจ   หรือ  อาจจะคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่ส่งผลมาถึงตัวเอง   ทั้งๆ ที่สิ่งเหล่านั้น   มีผลต่อตัว เราโดยตรง  หรือ อาจจะมีผลต่อคนในรุ่นลูกหลานของเรา

           ฉะนั้น     ปัญหาทรัพยากรเหล่านี้   เป็นสิ่งที่ทุกคนควรที่จะใส่ใจเป็นอย่างมาก     ควรที่จะศึกษา เกี่ยวกับความสำคัญ  ประโยชน์ต่างๆ ของทรัพยากรเหล่านี้      เพื่อที่จะได้เห็นคุณค่า  และรู้ว่าควรที่จะดูแลรักษาทรีพยากรเหล่านั้นให้คงอยู่ต่อไป ตราบรุ่นลูกรุ่นหลานของตน

 

        น้ำ                                                          อินทรียสาร

       ป่าไม้                                                       อากาศ   
 


จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

 Copyright(c) 2002 Miss Wirasa Chaileamwong and Miss Sureeporn Bumroongeiampanya. All rights reserved.