ประวัติวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

     

Homeคำว่ารายชื่อวัดแหล่งข้อมูล

nonkkwank@yahoo.com,chsorange@yahoo.com

 

[ประวัติวัดพระศรีรัตนศาสดาราม][สถาปัตยกรรมในวัดพระแก้ว][ยักษ์วัดพระแก้ว]

 

ประวัติวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

        วัดพระศรีรัตนศาสดาราม   หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า    "วัดพระแก้ว"      เป็นอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์  เมื่อ พ.ศ.๒๓๒๕  สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๗  ในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือ ของพระบรมมหาราชวัง เพื่อใช้เป็นที่ประกอบ พระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญ   และให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร     หรือพระแก้วมรกต ซึ่งเป็นพระพุทธรูป    ศักดิ์สิทธิ์ปางสมาธิ ที่พระองค์ทรงอัญเชิญมาจากนครเวียงจันทน

        วัดพระศรีรัตนศาสดาราม   เป็นวัดที่สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวัง  ตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ  สมัยอยุธยา  ภายในบริเวณวัดพระแก้ว ประกอบด้วยสิ่งที่น่าสนใจ   ซึ่งสร้างสรรค์ด้วยสถาปัตยกรรมไทย ที่ประดับประดาไว้ทั่วบริเวณวัดอย่าง    วิจิตรพิสดาร รวมถึง จิตรกรรมฝาผนังที่โด่งดังไปทั่วโลก นั่นคือจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ ที่เล่าเรื่องราวตั้งแต่ปฐมบทจนจบผนังพระระเบียงที่โอบล้อมบริเวณวัดทั้ง 4 ด้าน โดยเริ่มจากด้านทิศเหนือเรื่อยไป

        วัดนี้อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกทางทิศตะวันออก   มีระเบียงล้อมรอบ ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ใช้เป็นที่บวชนาคหลวงและประชุมข้า  ทูลละอองพระบาท ถือน้ำพิพัฒน์สัตยา วัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้ ภายหลังจากการสถาปนาแล้วก็ได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุกรัชกาล  เพราะเป็นวัดที่สำคัญ จึงมีการปฏิสังขรณ์ใหญ่ทั่วพระอารามทุก   ๕๐ ปี คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว,  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในโอกาสที่จะมีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี  ในวันที่ ๖ เมษายน  พ.ศ.๒๕๒๕  ที่ผ่านมา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นับเป็นวัดที่มีความสำคัญและมีความสวยงามเป็นพิเศษ  เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศ

       วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นพระอารามในพระราชฐานของ    พระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีวงศ์ และได้รับการบูรณะ   ปฏิสังขรณ์มาตลอดทุกรัชกาล ปัจจุบันวัดพระแก้วเป็นสถานที่  ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ให้เข้ามาเยี่ยมชมและสักการะบูชาเป็นจำนวนมาก

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Waleerat Thaweebanchongsin,Chanokporn Sathaporncharearnchai. All rights reserved.