ประวัติวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

 

Homeคำว่ารายชื่อวัดแหล่งข้อมูล

nonkkwank@yahoo.com,chsorange@yahoo.com

ประวัติวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

 

        วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  เป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๕   แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  ฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก   ชนิดราชวรวิหาร    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ทรงสร้างขึ้นเป็นวัดแรกในรัชกาล  เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๒ หลังจากเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว ๑ ปี    ด้วยพระราชประสงค์ให้เป็นวัดคติธรรมยุติกนิกาย คู่กับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม     ซึ่งสมเด็จพระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานไว้    วัดราชบพิธสถิตฯ  ตั้งอยู่แขวงราชบพิธ  เขตพระนคร ใกล้กระทรวงมหาดไทย       
ด้านตะวันออก   จดถนนเฟื่องนคร  
ด้านตะวันตก     จดถนนอัษฎางค์  และคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด)  
ด้านเหนือและด้านใต้     จดถนนและคลองวัดราชบพิธ

         นามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม   มีความหมายเป็นสองนัย  คำว่า  " ราชบพิธ "  หมายความถึง  วัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง   " สถิตมหาสีมาราม " คือวัดที่มีมหาสีมา หรือสีมาใหญ่ตั้งอยู่   จึงเป็นที่ประจักษ์ว่าแม้ความหมายของนามว่าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  ก็พ้องกับนามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ดังนั้น  คติการสร้างถาวรวัตถุต่างๆในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จึงเลียนแบบวัดราชประดิษฐ์ฯเป็นส่วนใหญ่  จะแตกต่างกันที่  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามมีศิลปกรรมกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ที่งามวิจิตร   เป็นเอกลักษณ์พิเศษแห่งเดียวในประเทศไทย

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Waleerat Thaweebanchongsin,Chanokporn Sathaporncharearnchai. All rights reserved.