เ ค รื่ อ ง ก ล
Home 
ThaNks. 
AboUt uS. 
LeSsOn. 

 

 

 

ร อ กค า นพื้ น เ อี ย ง

 

 

 

            เครื่องกล หมายถึง อุปกรณ์ที่ช่วยผ่อนแรงหรืออำนวยความสะดวก หรือทั้งช่วยผ่อนแรง และอำนวยความสะดวกในการทำงาน

ในหัวข้อนี้นี้ก็จะกล่าวถึงอุปกรณ์ที่ช่วยในการผ่อนแรง3อย่างได้แก่

             anired06_down.gif         รอก

             anired06_down.gif        คาน

            anired06_down.gif        พื้นเอียง

I

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 MissChonlada and Miss Wanlada  Reanaram. All rights reserved.