ส วิ ต ซ์
Home 
ThaNks. 
AboUt uS. 
LeSsOn. 

 

 

  nk_m1@hotmail.com

 

ส า ย ไ ฟฉ น ว นฟิ ว ส์ส ะ พ า น ไ ฟส วิ ต ซ์ป ลั๊ ก

 

 

 

                  สวิตซ์  คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าในส่วนที่ต้องการ  ทำหน้าที่คล้ายสะพานไฟ  สวิตซ์แต่ละแบบจะทนกระแสไฟฟ้าสูงสุดได้ไม่เท่ากัน

                  การต่อสวิตซ์เข้ากับวงจรไฟฟ้าต้องต่อแบบอนุกรม

สวิตซ์มีหลายชนิดดังนี้
                   finge01a.gif       สวิตซ์ทางเดียว     เป็นสวิตซ์ที่ต่อไว้   เพื่อควบคุมวงจรไฟฟ้า ในส่วนที่ต้องการชนิดใดชนิดหนึ่ง
                   
finge01a.gif       สวิตซ์สองทาง  เป็นสวิตซ์ที่ต่อไว้ใช้บังคับการเดินทางของกระแสไฟฟ้าได้สองทาง  เช่น ไม่ผ่านวงจรที่1แต่ให้ผ่านวงจรที่2 หรือให้ผ่านวงจรที่1แต่ไม่ผ่านวงจรที่2                    finge01a.gif       สวิตซ์อัตโนมัติ   เป็นสวิตซ์ที่สามารถตัดวงจรไฟฟ้าได้เองเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากเกินไป   ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าผ่านมาก  เช่น มอเตอร์  เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

bar_green.gif

      

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 MissChonlada and Miss Wanlada  Reanaram. All rights reserved.