ค า น
Home 
ThaNks. 
AboUt uS. 
LeSsOn. 

 

 

 

ร อ กค า นพื้ น เ อี ย ง

   

คาน ( Lever ) ค านมีลักษณะเป็นวัตถุเป็นแท่งหรือเป็นท่อนยาว ทำจากไม้ เหล็ก หรือ โลหะผสมอย่างอื่นก็ได้ ได้แก่ไม้คาน ไม้พาย บรรทัด ตะเกียบ เครื่องกระป๋อง เป็นต้น

 

anicross01_red.gif การทำงานของเครื่องกลประเภทนี้ ใช้หลักของ โมเมนต์

anicross01_red.gif โมเมนต์ ( Moment ) หมายถึง ผลคูณของแรงกับระยะทางตั้งฉากจากจุดหมุนไปยังแนวแรง

anicross01_red.gif หน่วยของโมเมนต์คือ นิวตันเมตร

        โมเมนต์มี 2 ชนิด คือ

                        

1. โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา ค่าของโมเมนต์ = EAF

                      

  2. โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา ค่าของโมเมนต์ = EAF

anicross01_red.gifกฎของโมเมนต์ ( Law of moment ) กล่าวว่า เมื่อมีแรงหลายๆแรงกระทำบนวัตถุ แล้ววัตถุนั้นอยู่ในภาวะสมดุลจะได้

anicross01_red.gifผลรวมของโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา =  ผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา

I                  ประเภทของคาน มี 3 อันดับ โดยพิจารณาตำแหน่งจุดหมุน ( F ) แรงพยายาม ( E ) และแรงต้านทาน ( W )

        1. คานอันดับ 1 มีจุดหมุน อยู่ระหว่างแรงต้านทานกับแรงพยายาม เช่นกรรไกร ไม้กระดก ตาชั่งจีน โมบายด์ ชะแลง เป็นต้น

                 

        2. คานอันดับ 2 มีแรงต้านทานอยู่ระหว่างจุดหมุนกับแรงพยายาม  เช่น  รถเข็นทราย ที่ตัดกระดาษ ที่เปิดกระป๋อง เป็นต้น

                      

        3. คานอันดับ3 มีแรงพยายามอยู่ระหว่างจุดหมุนกับแรงต้านทาน เช่น ตะเกียบ ไม้กวาด คีมคีบน้ำแข็ง ทัพพี เป็นต้น

                     

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002MissChonlada and Miss Wanlada  Reanaraml. All rights reserved.