จุ ด ศู น ย์ ถ่ ว งข อ ง วั ต ถุ
Home 
ThaNks. 
AboUt uS. 
LeSsOn. 

 

 

  nk_m1@hotmail.com

ค ว า ม เ ฉื่ อ ย ข อ ง วั ต ถุจุ ด ศู น ย์ ถ่ ว งข อ ง วั ต ถุป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฏ จ ร า จ ร

  

จุดศูนย์ถ่วงของวัตถุหมายถึง จุดศูนย์รวมของน้ำหนักของวัตถุทั้งก้อน
หรือจุดศูนย์กลางที่แรงโน้มถ่วงโลกกระทำกับจุดๆนั้น

 

 

I

จุดศูนย์ถ่วงอยู่ที่จุดศูนย์กลางของวงกลม

จุดศูนย์ถ่วงอยู่ที่จุดตัดของเส้นทะแยงมุมที่ตัดกัน

 

จุดศูนย์ถ่วงอยู่ที่จุดตัดของเส้นมัธยฐาน

         aniapple_red.gif การทรงตัวของวัตถุ  ขึ้นอยู่กับจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ  จะทรงตัวได้ดี   เมื่อแนวดิ่งจากจุดศูนย์ถ่วงอยู่ภายในฐานของวัตถุ วัตถุจะล้ม เมื่อแนวดิ่งจากจุดศูนย์ถ่วงออกนอกฐานของวัตถุ

        aniapple_red.gif ยานพาหนะหรือวัตถุที่มีจุดศูนย์ถ่วงสูงจะมีการทรงตัวได้ไม่ดี   หรือล้มง่ายกว่า ยานพาหนะหรือวัตถุที่มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำ

 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 MissChonlada and Miss Wanlada  Reanaram. All rights reserved.