ธรรมชาติ

 

ระบบนิเวศน์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่า

n_oppo@hotmail.com

                             ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเรา จำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เข้ามาช่วยในการดำรงชีวิต เพราะธรรมชาติเป็นแหล่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต เราจึงควรเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติ อนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ แหล่งอ้างอิง ได้แก่ หนังสือแบบเรียนสิ่งแวดล้อมระดับชั้น ม.4 ,หนังสือสังคมศึกษาระดับชั้นม.5 และwww.nfe.or.th(ก.ศ.น.)ที่ทำให้เราได้มีผลงานนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นแหล่งความรู้ แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะ

                      หวังว่าผลงานชิ้นนี้ จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคน และถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

                                                                                คณะผู้จัดทำ  นางสาว พรวิรัตน์ ชุมไธสงค์        ม.5/4 เลขที่   2
                                                                                                    นางสาว นฤมล    เรืองอนันต์เวช ม.5/4 เลขที่ 44
                                                                                                    โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Pornvirat Narumon. All rights reserved.