วิธีอนุรักษ์ดิน

 

Homeภูมิประเทศภูมิอากาศ   ทรัพยากรธรรมชาติ

tangowen@chaiyo.com

[ทรัพยากรดิน
[ปัญหาของดิน
[วิธีอนุรักษ์ดิน] 
[ทรัพยากรแร่ธาตุ
[วิธีอนุรักษ์แร่ธาตุ
[ทรัพยากรป่าไม้
[ประเภทของป่าไม้
[ป่าไม้ผลัดใบ
[ป่าไม้ไม่ผลัดใบ
[ความสำคัญของป่าไม้
[วิธีอนุรักษ์ป่าไม้
[วิธีปลูกป่า
[ทรัพยากรน้ำ
[ความสำคัญของน้ำ
[ปัญหาของทรัพยากรน้ำ
[ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
[วิธีอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ] 

 

การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน หมายถึง การใช้ดินอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการสึกกร่อน พังทลาย

และสามารถใช้ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและนานที่สุด ได้แก่

1.การปลุกพืชหมุนเวียน ในเขตที่มีการชลประทานดี

2.การปลูกพืชเป็นขั้นบันได บริเวณเชิงเขาที่มีพื้นที่ลาดชันน้อย

3.การปลูกป่าบริเวณลาดชันมากไม่เหมาะต่อการกสิกรรม

ข้อควรจำ

ภาคที่มีการชลประทานดี คือ ที่ราบลุ่มแม่น้ำในภาคเหนือและภาคกลาง


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 TangNingAll rights reserved.