วิธีอนุรักษ์ป่าไม้

 

Homeภูมิประเทศภูมิอากาศ   ทรัพยากรธรรมชาติ

tangowen@chaiyo.com

[ทรัพยากรดิน
[ปัญหาของดิน
[วิธีอนุรักษ์ดิน
[ทรัพยากรแร่ธาตุ
[วิธีอนุรักษ์แร่ธาตุ
[ทรัพยากรป่าไม้
[ประเภทของป่าไม้
[ป่าไม้ผลัดใบ
[ป่าไม้ไม่ผลัดใบ
[ความสำคัญของป่าไม้
[วิธีอนุรักษ์ป่าไม้] 
[วิธีปลูกป่า
[ทรัพยากรน้ำ
[ความสำคัญของน้ำ
[ปัญหาของทรัพยากรน้ำ
[ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
[วิธีอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ] 

 

วิธีการอนุรักษ์ป่าไม้ที่สำคัญคือ

1.การคุ้มครองป่าไม้

2.การควบคุมการตัดไม้

3.การปลูกป่า

4.การป้องกันไฟป่าและแมลงทำลายต้นไม้

5.การใช้ไม้อย่างประหยัด ใช้วัสดุอื่นแทนไม้ หรือการนำเศษไม้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

6.การปรามปราบผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

7.การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของป่าไม้

8.มีนโยบายเปิดป่าสัมปทานการทำป่าไม้เพื่อช่วยอนุรักษ์ป่า


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002TangNing All rights reserved.