ปัญหาของดิน

 

Homeภูมิประเทศภูมิอากาศ   ทรัพยากรธรรมชาติ

tangowen@chaiyo.com

[ทรัพยากรดิน
[ปัญหาของดิน] 
[วิธีอนุรักษ์ดิน
[ทรัพยากรแร่ธาตุ
[วิธีอนุรักษ์แร่ธาตุ
[ทรัพยากรป่าไม้
[ประเภทของป่าไม้
[ป่าไม้ผลัดใบ
[ป่าไม้ไม่ผลัดใบ
[ความสำคัญของป่าไม้
[วิธีอนุรักษ์ป่าไม้
[วิธีปลูกป่า
[ทรัพยากรน้ำ
[ความสำคัญของน้ำ
[ปัญหาของทรัพยากรน้ำ
[ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
[วิธีอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ] 

 

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรดินในประเทศไทยมี2อย่าง คือ ปัญหาตามธรรมชาติ และปัญหาที่

เกิดจากการกระทำของมนุษย์

ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติได้แก่

1.ปัญหาการชะล้างของแร่ธาติในดิน

2.ปัญหาการสึกกร่อนพังทลายของดิน

ปัญหาที่เกิดจาการกระทำของมนุษย์ได้แก่

1.ปัญหาการปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำซาก

2.ปัญหาการปลูกพืชโดยไม่บำรุงดิน

3.ปัญหาการทำลายป่าเพื่อการเกษตร

4.ปัญหารการเผาป่าหรือไร่นา


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002TangNing All rights reserved.