แบบฝึกหัด10

 

Homeวิธีเขียนโครงการแบบฝึกหัดประวัติผู้จัดทำ

tuntsehc@hotmail.com

แบบฝึกหัด2 
แบบฝึกหัด3 
แบบฝึกหัด4 
แบบฝึกหัด5 
แบบฝึกหัด6 
แบบฝึกหัด7 
แบบฝึกหัด8 
แบบฝึกหัด9 
แบบฝึกหัด10 

 

แบบฝึกชุดที่ ๑๐

การเขียนโครงงานประเภททดลอง

๑๐.๑  ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วพิจารณาเลือกปัญหาหรือ ข้อสงสัยที่คิดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้การอ่านออกเสียงควบกล้ำ
ร ล ไม่ชัดโดยเขียนเครื่องหมาย หน้าข้อที่เลือก

        "ในห้องเรียนหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด ๔๕ คน หัวหน้าห้องได้รับมอบหมายจากครูประจำชั้นให้สังเกตการออกเสียงควบกล้ำ ร ล
ของเพื่อนทุกคนในห้อง หัวหน้าห้องสังเกตพบว่า เมื่อครูให้อ่านหนังสือในชั้นเรียนจะ ออกเสียงควบกล้ำ ร ล ได้ชัดเจนแต่เมื่ออ่าน
ออกเสียงในกลุ่มย่อยกลับไม่มีควบกล้ำ ร ล"

จากข้อความดังกล่าวหัวหน้าห้องได้ตั้งปัญหาไว้ดังนี้

…………๑. ครูมีผลต่อการออกเสียงควบกล้ำ ร ล หรือไม่

…………๒. การอ่านหน้าชั้นเรียนมีผลต่อการอ่านออกเสียงควบกล้ำ ร ล หรือไม่

…………๓. จำนวนข้อความที่ให้อ่านมีผลต่อการอ่านออกเสียงควบกล้ำ ร ล หรือไม่

…………๔. เพื่อนมีผลต่อการอ่านออกเสียง ร ล หรือไม่

…………๕. ระยะเวลาที่อ่านมีผลต่อการอ่านออกเสียงควบกล้ำ ร ล หรือไม่

แวะตรงนี้ก่อนนะ!!

เมื่อนักเรียนเลือกปัญหาหรือข้อสงสัยที่หัวหน้าห้องตั้งไว้แล้วให้นักเรียนศึกษาเอกสารอ่านประกอบก่อนจึงทำแบบฝึกข้อ ๑๐.๒

     การตั้งสมมติฐาน

สมมติฐาน คือ แนวทางหรือคำตอบที่อาจเป็นไปได้ของปัญหา

การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การคาดคะเนหรือเดาคำตอบของปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล

หรือข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ

ตัวอย่าง

ปัญหา  "ครอบครัวมีผลต่อการอ่านออกเสียงควบกล้ำ ร ล หรือไม่"

สมมติฐาน  คาดว่าครอบครัวที่พูดภาษาไทยภาษาเดียวอ่านออกเสียงควบกล้ำ ร ล ได้ดีกว่า
                  ครอบครัวที่พูดภาษาไทยกับภาษาจีน

นักเรียนสามารถฝึกเรื่องการตั้งสมมติฐานได้ในแบบฝึกชุดที่ ๕

     การกำหนดและควบคุมตัวแปร

ตัวแปรต้น         หมายถึง  สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลต่าง ๆ หรือสิ่งที่เราต้องการทดลองว่าเป็น
                                      สาเหตุที่ทำให้เกิดผลนั้นจริงหรือไม่

ตัวแปรตาม       หมายถึง  สิ่งที่เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรต้น เมื่อตัวแปรต้นหรือสิ่งที่เป็นสาเหตุ
                                      เปลี่ยน ไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เป็นผลจะเปลี่ยนตามไปด้วย

ตัวแปรควบคุม  หมายถึง  สิ่งอื่น ๆ นอกจากตัวแปรต้นที่จะทำให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อน
                                      ถ้าหากไม่มีการควบคุมให้เหมือนกัน

ตัวอย่างการกำหนดตัวแปร (จากปัญหาและสมมติฐานข้างต้น)

ตัวแปรต้น           ได้แก่  ครอบครัวที่พูดภาษาไทยภาษาเดียว กับ ครอบครัวที่พูดภาษไทยกับภาษาจีน

ตัวแปรตาม         ได้แก่  การอ่านออกเสียงควบกล้ำ ร ล

ตัวแปรควบคุม     ได้แก่  สถานที่อ่าน   ระยะเวลาที่อ่าน   ข้อความที่อ่าน    บรรยากาศ และ

                                     สภาพแวดล้อมขณะที่อ่าน

๑๐.๒ ให้นักเรียนเลือกปัญหาหรือข้อสงสัยจากข้อ ๑๐.๑ มาฝึกเขียนดังนี้

        จากปัญหา : .........................................................................................................................................................................

        สมมติฐาน คือ .....................................................................................................................................................................

        ตัวแปรต้น ได้แก่ ..................................................................................................................................................................

        ตัวแปรตาม ได้แก่ ................................................................................................................................................................

        ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ............................................................................................................................................................

๑๐.๓ ให้นักเรียนเขียนวิธีการดำเนินทดลองเป็นข้อ ๆ แล้วส่งให้ครูตรวจพิจารณา

        ...........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 

๑๐.๔ ให้นักเรียนเขียนโครงงานประเภททดลองตามหัวข้อดังนี้

        ชื่อโครงงาน .........................................................................................................................................................................

        ความเป็นมา / ความสำคัญของโครงงาน ................................................................................................................................

        วัตถุประสงค์ ........................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................  

        ตัวแปรที่ศึกษา ......................................................................................................................................................................

         -   ตัวแปรต้น ได้แก่ ..............................................................................................................................................................

         -   ตัวแปรตาม ได้แก่  ...........................................................................................................................................................

        -   ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ........................................................................................................................................................

        สมมติฐานในการค้นคว้า .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................  

        ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า ................................................................................................................................................

        แหล่งข้อมูล ..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................  

        นิยามศัพท์ ...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................  

        ขั้นตอนการดำเนินงาน ..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................  

        ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................  

        งบประมาณ ..........................................................................................................................................................................

        ผู้รับผิดชอบโครงงาน ............................................................................................................................................................

        อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน .....................................................................................................................................................

๑๐.๕ นักเรียนดำเนินการทดลองตามที่วางแผน แล้วสรุปผลการทดลองเปรียบเทียบกับสมมติฐาน

     ............................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................   

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2546
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Sawitree Boonpatcharanon and Miss Nut Rajitrujirek. All rights reserved.