ก ารหายใจและการแลกเปลี่ยน 2

 

HomeบทเรียนแบบทดสอบAbout myself

nanny147@hotmail.com

 

 

  การหายใจของพืชหลังเก็บเกี่ยว

          ผลผลิตของพืชหลังจากเก็บเกี่ยวออกมาจากต้นแล้วยังคงมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสรีวิทยาและชีวเคมี  โดบเฉพาะกระบวนการหายใจจะดำเนินต่อไปจนสิ้นอายุขัยของเซลล์โดยจะมีการรับเอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปสลายโมเลกุลของสารอาหารและปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และพลังงานความชื้นออกมา  พืชส่วนที่ถูกเก็บเกี่ยวมาจะพบว่ามีการสูญเสียอาหารและน้ำจากกระบวนการหายใจและคายน้ำ  ดังนั้นผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวจะสดได้นานเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารและน้ำที่สะสมอยู่ในเนื้อเนชยื่อและอัตราการหายใจของผลผลิตของพืชชนิดนั้นๆ

        จากการศึกษาของนักวิทยาการเกษตรพบว่า  อัตราการหายใจของผลผลิตทางการเกษตรนั้นสามารถวัดได้จากปริมาณ CO2 ที่ปล่อยออกมาระหว่างเซลล์มีการพัฒนาจนกระทั่งหมดอายุ  และให้ข้อสรุปว่าผักผลไม้และดอกไม้ที่มีการหายใจสูงจะมีการหายใจต่ำอายุหลังการเก็บเกี่ยวจะยาวนานกว่าเช่น มันฝรั่ง

        อัตราการหายใจหลังเก็บเกี่ยวของพืชต่างชนิดกันจะเพิ่มหรือลดแตกต่างกันอีกด้วย  เช่นผลของพืชพวกกล้วย  น้อยหน่า  มะละกอ  มะม่วง  ทุเรียน  แตงโม  ขนุน  ฝรั่ง  หลังจากเก็บมาจากต้นแล้วการหายใจของเซลล์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพร้อมๆกับการสุก  ส่วนผลของพืชพวกอุง่น  ส้ม  มะนาว  สับปะรด  เงาะ  มังคุด ลำไย  ลิ้นจี่  แตงกวา  หลังจากเก็บเกี่ยวลงจากต้นแล้ว  อัตราการหายใจของเซลล์ค่อยๆลดลง  แม้เมื่อสุกอัตราการหายใจจะไม่เพิ่มขึ้นเลย

        ส่วนดอกไม้บางชนิดเช่นดอกคาร์เนชั่นมีอัตราการหายใจสูงกว่าดอกเบญจมาศประมาณ 3 – 4เท่าเป็นต้น

        อุณหภูมิมีผลโดยตรงต่อการหายใจและเมแทบอลิซึมของพืช  อายุของผลผลิตทางการเกษตรจะสิ้นสุดเมื่ออาหารที่ถูกสะสมใช้หมดไปและขณะเกิดปฏิกิริยาการหายใจจะมีความร้อนเกิดขึ้น

        ผักผลไม้หรือดอกไม้  ที่มีอัตราการหายใจสูงจะผลิตความร้อนออกมามากกว่าพวกที่มีอัตราการหายใจต่ำ  เพราะจะมีอัตราการสลายโมเลกุลของสารอาหารมากกว่า

        การบรรจุพืชผลที่มีอัตราการหายใจสูงจำนวนการไว้ในภาชนะที่ทึบและมิดชิด  ความร้อนที่ถูกปลดปล่อยออกมาจะเร่งการเปลี่ยนแปลงของเซลล์  เร่งอัตราการหายใจของเซลล์ทำให้เซลล์หมดอายุเร็วขึ้น  ซึ่งดูได้จากผัก  ผลไม้จะเหี่ยวหรือสุกเร็ว      

    

HomeบทเรียนแบบทดสอบAbout myself

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Thunyaporn Pawutiyapong All rights reserved.