การเปรียบเทียบแบบอุปมา
Home 
ผู้จัดทำ 
สุนทรียรสแห่งบทร้อยกรอง 
สำนวนไทย 
เว็บที่น่าสนใจ 

 

 

การเปรียบเทียบแบบอุปมา

 

                             

การเปรียบเทียบแบบอุปมา  (Sinile)

การเปรีบยเทียบแบบอุปมา  คือการเปรียบเทียบเพื่อทำให้เห็นภาพหรือเกิดความรู้สึกชัดเจน    จึงต้องนำสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาช่วยอธิบาย  หรือเชื่อมโยงความคิด  โดยมีคำมาช่วยเชื่อมคือ  ดุจ  ดัง  ราว  กล  เหมือน  ปาน  ประหนึ่ง ราวกับ  เฉก  ฯลฯ  อุปมามีปรากฏในวรรณคดีเรื่องต่างๆ  ดังนี้

อุปมา  ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความงามของศกุนตลากับสิ่งต่างๆ  ในพระราชนิพนธ์  ศกุนตลา

                ดูผิวสินวลละอ่องอ่อน                มะลิซ้อนดูดำไปหมดสิ้น

        สองเนตรงามกว่ามฤคิน                     นางนี้เป็นปิ่นโลกา

        งามโอษฐดังใบไม้อ่อน                       งามกรดังลายเลขา

        งามรูปเลอสรรขวัญฟ้า                       งามยิ่งบุปผาเบ่งบาน

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

ประชุมจารึกในพระเชตุพน    มีข้อความกล่าวชมความของสตรีเปรียบกับความงามของสิ่งต่างๆดังนี้

                                                                    เจ้างามพักตร์ผ่องเพียงบุหลันฉาย

        เจ้างามเนตรประหนึ่งนัยนาทราย            เจ้างามขนงก่งละม้ายคันศรทรง

        เจ้างามนาสายลดังกลขอ                         เจ้างามศอเหมือนคอสุวรรณหงส์

        เจ้างามกรรณกลกลับบุษบง                     เจ้างามวงวิลาสเรียบระเบียบไร

        เจ้างามปรางเปล่งปลั่งเปรมปราโมทย์      เจ้างามโอษฐ์แย้มยวนจิตน่าพิสมัย

        เจ้างามทนต์กลนิลช่างเจียระไน               เจ้างามเกศดำประไพเพียงภุมริน

        เจ้างามปีกดัดทรงมงกุฎกษัตริย์              เจ้างามทัดกรรเจียกผมสมพักตร์สิ้น

        เจ้างามไรไม่แข็งคดหมดมลทิน              เจ้างามประทิ่นกลิ่นเกศขจายจร

        เจ้างามเบื้องปฤษฎางค์พ่างพิศวง            เจ้างามทรงสมทรงอนงค์สมร

        เจ้างามถันเทียบเทพกินนร                      เจ้างามกรอ่อนดังงวงเอราวัณ

        เจ้างามนิ้วนขาน่ารักหรอ                       เจ้างามลออเอวบางเหมือนนางสวรรค์

        เจ้างามเพลากลกัทลีพรรณ                     เจ้างามบาทจรจรัลจริตงาม

(พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)

อุปมาเปรียบพระยศของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชว่า  เสมือนดวงเดือนที่ลอยเด่นอยู่บนฟากฟ้า  แสงเดือนเป็นแสงสีนวล   มองดูเย็นตาเย็นใจ   จึงเป็นที่พึ่งของประชาชน  ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในลิลิตตะเลงพ่าย

                เสด็จเสวยศวรรเยศอ้าง    ไอศูนย์    สรวงฤา

        เย็นพระยศปูนเดือน                  เด่นฟ้า

        เกษมสุขส่องสมบูรณ์                บานทวีป

        สว่างทุกข์ทุกธเรศหล้า             แหล่งล้วนสรรเสริญ

(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส) คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2546
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Uraiporn Dadtchthuyawat. All rights reserved.