การหมักแอลกอฮอล์

 

Homeการสลายโมเลกุลแบบใช้ออกซิเจนแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบทดสอบAbout myself

risa_be@hotmail.com

[การหมักแอลกอฮอล์] 
[การหมักกรดแลกติก] 

aniberry01_red.gifกระบวนการหมักแอลกอฮอล์ (alcohol  fermentation)

 

        จะเกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์  ซึ่งเป็นการสลายกลูโคสโดยไม่ใช้ออกซิเจน  เริ่มต้นด้วยไกลโคไลซิสเช่นเดียวกับการสลายอาหารแบบใช้ออกซิเจนกล่าวคือ  กลูโคส  1  โมเลกุลสลายได้กรดไพลูวิก  2  โมเลกุล  แล้วปล่อย  ATP  2  โมเลกุล  และ  ไฮโดรเจน  4  อะตอม  NAD  จะมารับไฮโดรเจนเป็น  NADH+H+  และจะถ่ายทอดอะตอมของไฮโดรเจนให้กับแอซิตัลดีไฮด์  ซึ่งมีคาร์บอน  2  อะตอม  จึงไม่สามารถนำเอาพลังงานอิเล็กตรอนที่มีอยู่ในอะตอมของไฮโดรเจนมาสร้าง  ATP  ได้อีก  ดังนั้นการสลายกลูโคส  1  โมเลกุล  จึงได้  ATP  เพียง  2  โมเลกุลเท่านั้น  เอทานอลที่ได้จากการสลายกลูโคสถ้ามีปริมาณมากจะเป็นอันตรายต่อเซลล์  ร่างกายจะมีกระบวนการเปลี่ยนเอทานอลให้เป็นสารอื่นที่ไม่เป็นอันตรายแก่เซลล์  และขับออกจากร่างกายโดยระบบขับถ่าย

        เมื่อนำยีสต์มาเลี้ยงในน้ำตาลจะได้เอทานอลถึงแม้เอทานอลจะเป็นพิษต่อยีสต์ก็ตาม  การหมักนั้นจะไม่ให้อากาศเข้าสู่ภาชนะที่ใช้หมักและให้อาหารยีสต์อย่างเพียงพอจะเกิดสมการดังนี้

                C6H12O6                     2C2H5OH  +  2CO2  +  พลังงาน

        แต่ถ้าอากาศเข้าสู่ภาชนะที่ใช้หมักจะทำให้ยีสต์หายใจแบบใช้ออกซิเจน  เกิดสมการดังนี้

             C6H12O6   +  6O                     6CO2  +  H2O  +  พลังงาน

        เอทานอลที่ได้จะมีพลังงานศักย์สะสมอยู่เพราะสามารถติดไฟได้  จึงกล่าวได้ว่าเป็นการสลายของอาหารที่ไม่สมบูรณ์  ส่วนสมการที่ใช้  O2  ไม่เหลือพลังงานอยู่ในส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์

img1

แผนภาพแสดงกระบวนการหมัก

       ผลผลิตของกระบวนการหมักแบบนี้ที่สำคัญคือ เบียร์ สุรา ไวน์ต่าง ๆ ในปัจจุบันมีผู้นำความรู้นี้ไปผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเหลือใช้ เช่น การผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล นอกจากลดปัญหามลภาวะของกากน้ำตาลแล้ว แอลกอฮอล์ยังเป็นสารที่มีพลังงานแฝงอยู่มาก สามารถนำไปใฃ้เป็นเชื้อเพลิงได้

       ในการทำขนมปัง เมื่อใส่ยีสต์ลงไปในส่วนผสมที่ทำขนมปัง ขนมปังจะฟูเพราะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ขึ้นในขนมปัง และดมดูจะมีกลิ่นแอลกอฮอล์

 

 กระบวนการหมักกรดแลกติก         HOME        

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264  

Copyright(c) 2001 Darunee Tharnthananont. All rights reserved.