แบบใช้ออกซิเจน

  

Homeการสลายโมเลกุลแบบใช้ออกซิเจนแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบทดสอบAbout myself

risa_be@hotmail.com

 

aniberry01_red.gifสรุปขั้นตอนปฏิกิริยาการสลายกลูโคสแบบไม่ใช้ออกซิเจน

 

        สารอาหารที่เป็นแหล่งพลังงานได้แก่  คาร์โบไฮเดรต  ไขมันและโปรตีน  สารที่ให้พลังงานหลักแก่ร่างกายคือ  คาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะกลูโคส

        ปฏิกิริยาสลายกลูโคสมีหลายขั้นตอน  ในที่นี้จะแบ่งออกเป็น  4  ขั้นตอน  ดังนี้

1. ขั้นไกลโคไลซิส ( glycolysis )  ในขั้นนี้ฟรักโทสจะสลายต่อไปเป็นกรดไพรูวิก ( Pyruvic  acid )  จำนวน  2  โมเลกุล สมการรวมในขั้น  glycolysis  คือ

กลูโคส  +  2ADP  +  2ฟอสเฟต               2ไพรูวิก  +  2ATP  +  4H

2. ขั้นสร้างแอซีติลโคเอนไซม์  A (Acetyl Coenzyme A) มีสมการรวม คือ

2pyruvate  +  2CoA              2AcetylCoA  +  2CO2  +  4H

3. ขั้นวัฏจักรเครบส์ (Kreb’s cycle)  หรือ  critic  acid  cycle  เกิดขึ้นที่ไมโทคอนเดรียมีสมการรวมดังนี้

2AcetylCoA  +  6H2O  +  2ADP  +  2Pi             4CO2  +  2ATP  +  16H  +  2CoA

4. ขั้นการถ่ายทอดอิเล็กตรอน จะมีสารมารับไฮโดรเจนมารับไปถ่ายทอดอิเล็กตรอนให้กับไซโตโครม เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและรีดักชั่น

5. ขั้นการสลายกรดไขมันและกรดอะมิโน กรดไขมันจะแตกตัวคือเป็นสารที่มีคาร์บอน 2 อะตอม สารเหล่านี้จะรวมตัวกับโคเอนไซม์ เอ เป็นแอซีติลโคเอนไซม์ เอ สำหรับกรดอะมิโนเปลี่ยนได้หลายแบบตามชนิดของอะมิโนนั้น ซึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นยูเรียหรือกรดยูริก

 

HOME_Bio club        การสลายโมเลกุลแบบไม่ใช้ออกซิเจน 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264  

Copyright(c) 2001 Darunee Tharnthananont. All rights reserved.