แบบทดสอบ

 

Homeการสลายโมเลกุลแบบใช้ออกซิเจนแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบทดสอบAbout myself

risa_be@hotmail.com

เฉลยแบบทดสอบ 

 

aniberry01_red.gif Biography

 

1. ในขั้นเครบส์ไซเคิลใช้น้ำไปกี่โมเลกุล
    
1. 2 โมเลกุล
    
2. 4 โมเลกุล
    
3. 6 โมเลกุล
    
4. 8 โมเลกุล

2. การสลายกลูโคส 1 โมเลกุลจะเกิดพลังงานกี่ATP
    
1. 1 ATP  
    
2. 2 ATP  
    
3. 3 ATP  
    
4. 4 ATP  

3. ข้อใดเป็นตัวนำอิเล็กตรอน
    
1. FAD
    
2. NAD
    
3. O2
    
4.  ถูกทุกข้อ

4. ขั้นไกลโคลิซิสเกิดชึ้นที่ไหน
    
1. ไมโทคอนเดรีย
    
2. ไซโตพลาซึม
    
3. ผนังเซลล์
    
4. นิวเคลียส

5. สารที่รับและส่งเฉพาะอิเล็กตรอนอย่างเดียวคือข้อใด
    
1. NAD
    
2. O2
    
3. FAD
    
4. ไซโตโครม

6. สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่สลายอาหารโดยไม่ต้องใช้ออกซิเจน
    
1. เมล็ดพืช
    
2. ยีสต์
    
3. กล้ามเนื้อลาย
    
4. ถูกทุกข้อ

7. ข้อใดไม่ใช่ผลผลิตที่เกิดขึ้นในกระบวนการหมักแอลกอฮอล์
    
1. ATP
    
2. คาร์บอนไดออกไซต์
    
3. ออกซิเจน
    
4. เอทานอล

8. จะต้องใช้พลังงานมากกี่กิโลเคลลอรีจึงจะสร้าง ATP ได้ 1 โมเลกุล
    
1. 1.3
    
2. 3.3
    
3. 5.3
    
4. 7.3

9. จะพบไมโทคอนเดรียมากในเซลล์ประเภทใด
      
1. เซลล์ตับ
    
2. เซลล์ประสาท
    
3. เซลล์สีบพันธุ์
    
4. เซลล์กล้ามเนื้อ

10.ในขั้นตอนการสร้างแอซีติลโคเอนไซม์ เอ มีคาร์บอนไดออกไซต์เกิดขึ้นกี่โมเลกุล
    1. 2 โมเลกุล
    
2. 4 โมเลกุล
    
3. 6 โมเลกุล
    
4. 8 โมเลกุล

 


HOME     

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264  

Copyright(c) 2001 Darunee Tharnthananont. All rights reserved.