ทำน้ำให้สะอาด

 

กิจกรรม

toon_peai@thaimail.com

   

เรื่อง

การทำน้ำให้สะอาดระดับชั้น ม.1

คำแนะนำ

บทเรียนนี้เป็นบทเรียนสำเร็จรูป ที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ขอให้อ่านคำแนะนำนี้ก่อน

 • บทเรียนนี้ไม่ใช่ช้อสอบ น้อง ๆ ไม่ต้องกังวลใจ พยายามอ่านข้อความช้า ๆ ที่ละกิจกรรม น้อง ๆ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำน้ำให้สะอาด
 • เริ่มอ่านตั้งแต่กิจกรรมที่ 1 เรียงไปตามลำดับ โดยไม่ข้ามกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
 • อ่านคำอธิบายและคำถามช้า ๆ ให้เข้าใจ คิดให้ดี แล้วจึงตอบ
 • เมื่อตอบคำถามท้ายกิจกรรมหนึ่งเสร็จแล้ว จึงเปิดหน้าถัดไป เพื่อตรวจคำตอบว่าถูกหรือไม่ ถ้าน้อง ๆ ตอบถูกตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้อ่านกิจกรรมต่อไป
 • ถ้าคำตอบของน้อง ๆ ผิด จงย้อนกลับไปอ่านข้อความในกิจกรรมที่ผ่านมาใหม่ ทำความเข้าใจให้ดี แล้วตอบคำถามใหม่อีกครั้ง
 • ศึกษาไปอย่างช้า ๆ ไม่ต้องรีบร้อน ถ้าเหนื่อยหรือเบื่อให้พักสักครู่ แล้วค่อยทำต่อไป
 • น้อง ๆ ที่ดีจะซื่อสัตย์ต่อตัวเองเสมอ จะไม่เปิดดูคำตอบก่อนทำแบบฝึกหัด

     เรื่อง การทำน้ำให้สะอาด

     วิชา วิทยาศาสตร์ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

     จุดประสงค์ เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้ว น้อง ๆ สามารถ

 • อธิบายหลักของการตกตะกอน
 • เลือกใช้วิธีการตกตะกอน การกรอง หรือ การกลั่น ไปใช้แยกสิ่งเจือปนออกจากน้ำได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • อธิบายกระบวนการทำน้ำประปา
 • บอกวิธีการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดได้

    คำแนะนำ ให้น้อง ๆ ศึกษารายละเอียดของบทเรียนนี้ให้เข้าใจ แล้วตอบคำถามทุกข้อตามลำดับ

    ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูล  

      โดยอาจารย์ วรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ อาจารย์ 2 ระดับ 7 หมวดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

                                                        

 

(ประวัติผู้จัดทำ)

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 PeaiMay All rights reserved.