ความหมาย

Homeผู้จัดทำการบริหารจิตเจริญปัญญาีวิธีปฏิบัติและขั้นตอนประโยชน์

  

ความหมาย 
วิธีการเจริญปัญญา 

 

 ความหมายของการบริหารจิตเจริญปัญญา

  พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (2547) ให้ความหมายของการภาวนาหรือการบริหารจิตว่า หมายถึงการอบรบใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผล อรรถธรรม รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองและสิ่งทั้งหลาย ยึดการภาวนาเป็นรั้วกั้นความคิดฟุ้งของใจให้อยู่ในเหตุผลอันจะเป็นทางมาแห่งความสงบสุข

  การบริหารจิต หรือการพัฒนาจิต คือ การรักษาคุ้มครองจิต การฝึกฝน อบรมจิต หรือการทำให้จิตสงบ ให้สะอาดปราศจากความวุ่นวาย เดือดร้อน ให้เข้มแข็ง ให้มีสุขภาพดี และนำมาใช้ปฏิบัติงานได้ดี

  หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและหนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนารวมถึงหนังสือประกอบการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 มีผู้ให้คำนิยามของการบริหารจิตเจริญปัญญา ดังนี้

  • แม้นเดือน สุขบำรุง (2544) กล่าวถึง การบริหารจิตว่า การบริหารจิต คือ การทำให้จิตสงบนิ่งจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทำให้จิตผ่อนคลาย หยุดความนึกคิดฟุ้งซ่าน ไม่เศร้าหมอง จิตเบิกบาน
  • สมศักดิ์ สินธุราเวชญ์และคณะ (2547) ให้ความหมายว่า การบริหารจิต หมายถึง การฝึกฝนจิตให้มีความสงบ แน่วแน่ มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่รบกวน การบริหารจิต คือ การทำสมาธิหรือการฝึกสมาธิ
  • น้อม งามนิสัยและคณะ (2546) กล่าวถึง การเจริญปัญญาว่า หมายถึง การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามความจริง ซึ่งอาจะเกิดขึ้นภายหลังการทำสมาธิดีแล้ว

 ปัญญา ตามความหมายของสุวิน ทองปั้นและคณะ (2546) หมายถึง ความรอบรู้ มี 2 ประเภท คือ

 1. ความรอบรู้วิชาการทางโลก ปัญญาประเภทนี้ใช้สำหรับเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีวิต เช่น รู้วิชาการทำงานวิชาชีพต่างๆ
 2. ความรอบรู้ทางธรรม ปัญญาประเภทนี้ใช้สำหรับดำเนินชีวิต หรือส่องทางชีวิตให้สามารถแยกแยะดีชั่ว ควรไม่ควร ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ กระทั่งทำให้มองเห็นสัจธรรมความจริงขั้นสูงสุด เห็นการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงตามเหตุและปัจจัยที่อาศัยกันและกันที่เรียกว่า ปฎิจฺจสมุปบาท ซึ่งเป็นหลักธรรมหนึ่งที่สำคัญในพระพุทธศาสนา
 3.                   สุวิน ทองปั้นและคณะ (2546) ให้ความหมายของ การเจริญปัญญา คือ การฝึกจิตใจให้เกิดปัญญาโดยให้มีสติรู้เท่าทันสภาวธรรมที่เกิดขึ้นที่จิตตามความเป็นจริง มิให้จิตยินดียินร้ายไปกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่จิต ซึ่งเป็นการฝึกจิตให้เข้มแข็งให้เป็นอิสระจากอาสวกิเลสที่ผ่านเข้ามาทางอายตนะทั้ง 6 สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเจริญปัญญาก็คือ การฝึกจิตให้มีสติสัมปชัญญะ

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2545

จัดทำโดยนักเรียนชั้นม. 6/6
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.
Copyright (c) 2002 www.thaigoodview.com. All rights reserved.