แบบฝึกหัด(ดิน)

 

V80\thaigoodview_V80-2\library\studentshow\st2545\5-5\no42-43-47-ok\nav\nav_6_adin_bh.gifทรัพยากรภูมิอากาศภูมิภาคภูมิประเทศ

 

ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรน้ำ 
ทรัพยากรป่าไม้ 
ทรัพยากรแร่ธาตุ 

clock_alarm_1.gif แบบฝึกหัด

 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.  ข้อใดไม่ใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของดิน

  ก.  อากาศ

  ข.  อินทรีย์วัตถุ

  ค.  หินประเภทต่างๆ

  ง.  อนินทรีย์วัตถุ

2.  ภูมิประเทศประเภทใดที่ทำให้เกิดการทับทมของดินเป็นชั้นหนา

  ก.  ที่ราบ

  ข.  ภูเขา

  ค.  ทะเลสาบ

  ง.  เกาะ

3.  ภูมิอากาศร้อนชื้นทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะอะไร

  ก.  เพราะอุณหภูมิสูงมากทำให้น้ำในดินระเหยได้มาก

  ข.  เพราะอากาศร้อนชื้นทำให้สัตว์และพืชในดินอาศัยอยู่

  ค.  เพราะฝนตกมากทำให้ชะล้างแร่ธาตุในดินไปมาก

  ง.  เพราะภูมิอากาศชนิดนี้ทำให้คุณสมบัติของดินเปลี่ยนแปลง

4.  ดินที่อุดมสมบูรณ์มักเกิดหินชนิดใด

  ก.  หินปูน

  ข.  หินทราย

  ค.  หินดินดาน

  ง.  หินแกรนิต

5.  สิ่งมีชีวิตในดินให้ประโยชน์กับดินอย่างไร

  ก.  ทำให้ดินพังทลายได้อยาก

  ข.  ทำให้มีธาตุอาหารครบถ้วนสำหรับสิ่งมีชีวิต

  ค.  ทำให้ดินเกิดความอุดมสมบูรณ์มาก

  ง.  ทำให้ดินร่วนซุย  และเกิดการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุ

6.  ดินในบริเวณภูเขาสูงจะมีลักษณะอย่างไร

  ก.  ดินที่มีชั้นหนา

  ข.  ดินที่มีชั้นบาง

  ค.  ดินที่มีสีแดง

  ง.  ดินที่แห้งแล้ง

7.  เหตุใดพื้นที่บริเวณชายฝั่งจึงไม่เหมาะกับการเพาะปลูก

  ก.  เพราะเขตนี้เป็นดินทราย

  ข.  เพราะเขตนี้มีดินจืดขาดธาตุอาหาร

  ค.  เพราะเขตนี้จะมีลมบกลมทะเลพัดผ่าน

  ง.  เพราะเขตนี้จะมีพายุเกิดขึ้นบ่อยทำให้ดินพังทลาย

8.  ข้อใดไม่ใช้สาเหตุที่ทำให้ดินเสื่อมโทรม

  ก.  การปลูกพืชหมุนเวียนทุกปี

  ข.  การถางป่าโดยการเผาป่าเพื่อขยายพื้นที่ทำกิน

  ค.  การตัดไม้เพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

  ง.  การปลูกพืชชนิดเดียวกันตลอดปี

9.  สิ่งใดที่ไม่ใช้ของที่ใช้ในการบำรุงดินโดยทั่วไป

  ก.  ปุ๋ยคอก

  ข.  ปุ๋ยเคมี

  ค.  ปุ๋ยขาว

  ง.  อินทรีย์วัตถุ

 10.  ข้อใดไม่ใช้ปัญหาของดิน

  ก.  การพังทลายของดิน

  ข.  การชะล้างแร่ธาตุในดิน

  ค.  วัตถุกำเนิดดินที่แตกต่างกัน

  ง.  การปลูกพืชโดยไม่บำรุงดิน 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

aha_ploy@hotmail.com,litbrownie@hotmail.com,fan_nong@hotmail.com
Copyright(c) 2002 ploylitnong. All rights reserved.