แบบฝึกหัดที่ 1

 

V80\thaigoodview_V80-2\library\studentshow\st2545\5-5\no42-43-47-ok\nav\nav_6_akwag_bh.gifทรัพยากรภูมิอากาศภูมิภาคภูมิประเทศ


ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ 

clock_hand.gif แบบฝึกหัดที่ 1

1.ภาคกลางมีอาณาเขตไม่ติดกับภาคใด

  ก.  ภาคตะวันตก

  ข.  ภาคเหนือ

  ค.  ภาคตะวันออก

  ง.  ภาคใต้

2.ข้อมูลใดที่ไม่ใช้ข้อมูลของภาคกลาง

  ก.  มีจำนวนประชากรมากที่สุด

  ข.  มีจังหวัดมากที่สุด

  ค.  เปลือกโลกอายุน้อยที่สุด

  ง.  มีที่ราบมากที่สุด

3.ที่ราบภาคกลางตอนล่าง เกิดจากสาเหตุใด

  ก.  การสึกกร่อนของพื้นที่สูง

  ข.  การวากตะกอนของหินปูน

  ค.  การทับทมของสิ่งที่แม่นำพามา

  ง.  การพังทลายของภูเขาสูง

4จังหวัดมดของภาคกลางมีสภาพภูมิศาสตร์คล้ายภาคเหนือมากที่สุด

  ก .  สุโขทัย

  ข.  นครสวรรค์

  ค.  ลพบุรี

  ง.  เพรชบุรี

5.ที่ราบลูกฟูกมีลักษณะอย่างไร

  ก.  เป็นที่ราบที่มีระดับสูง

  ข.  เป็นที่ราบที่มีพื้นผิวขรุขระ

  ค.  เป็นที่ราบหุบเขาสลับภูเขาเตี้ย

  ง.  เป็นแอ่งที่ราบสลับกับเนินเขา

6.ทิวเขาใดจัดเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นภาคกลางกับภาคอื่นๆ

  ก.  ทิวเขาผีปันนำ

  ข.  ทิวเขาพนมดงรัก

  ค.  ทิวเขาเพรชบุรณ์ 1

  ง.  ทิวเขาตะนาวศรี

7.ทิวเขาเพรชบุรณ์ 2 มีความสำคัญอย่างไร

  ก.  เป็นทิวเขาของภาคกลางอย่างแท้จริง

  ข.  เป็นทิวเขาต่อเนื่องจากภาคเหนือ

  ค.  เป็นทิวเขายอดป้าน มีเนื้อที่ส่วนยอดมาก

  ง.  เป็นทิวเขาที่อุดมด้วยทรัพยากรแร่

8.แม่น้ำสายใดมีความสำคัญกับเทือกเขาเพรชบูรณ์

  ก.  แม่น้ำป่าสัก

  ข.  แม่น้ำน้อย

  ค.  แม่น้ำสะแกกรัง

  ง.  แม่น้ำลพบุรี

9.แม่น้ำสายใดไม่ได้ไหลขนานกับแม่น้ำเจ้าพระยา

  ก.  แม่น้ำท่าจีน

  ข.  นุคเรียศรี

  ค.  แม่น้ำสุพรรณบุรี

  ง.  แม่น้ำป่าสัก

10.จังหวัดใดที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน

  ก.  กำแพงเพรช

  ข.  สุโขทัย

  ค.  สมุทสาคร

  ง.  อ่างทอง

11.แม่นำสายใดไหลผ่านด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

  ก.  แม่น้ำน้อย

  ข.  แม่น้ำป่าสัก

  ค.  แม่น้ำสะแกกรัง

  ง.  แม่น้ำลพบุรี

12.คลองในข้อใดเป็นคลองที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร

  ก.  คลองแสนแสบ

  ข.  คลองดำเนินสะดวก

  ค.  คลองบางบัวทอง

  ง.  คลองรังสิต

13.เดือนใคของภาคกลางที่มีอากาศร้อนมากที่สุด

  ก.  กุมภาพันธ์

  ข.  เมษายน

  ค.  มิถุนายน

  ง.  สิงหาคม

14.สาเหตุใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝนในภาคกลางตั้งแต่พฤษภาคม

ถึงตุลาคม

  ก.  สาเหตุจากอยู่ใกล้ทะเล

  ข.  สาเหตุจากลมประจำฤฟฟดู

  ค.  สาเหตุจากพายุดีเปรสชั่น

  ง.  สาเหตุจากที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตร

15.จังหวัดใดในภาคกลางที่มีอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดของภาค

  ก.  กำแพงเพรช

  ข.  นครสวรรค์

  ค.  อุทัยธานี

  ง.  เพรชบุรี

16.บริเวณใดที่มีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแกการปลูกข้าวโพด จนได้ชื่อว่า

เป็น Gorn  belt ของไทย

  ก.  กำแพงเพรช  สุโขทัย  นครสวรรค์  เพรชบูรณ์

  ข.  อ่างทอง สิงบุรี สุพรรณบุรี  พระนครศรีอยุทธา

  ค.  เพรชบุรี  นครสวรรค์  ลพบุรี  สระบุรี

  ง.  อุทัยธานี  ชัยนาท  ลพบุรี  สระบุรี

17.เขียนในข้อใดเป็นเขื่อนในภาคกลาง

  ก. เขื่อนภูมิผล

  ข.  เขื่อนศรีนครินทร์

  ค.  เขื่อนเจ้าพระยา

  ง.  เขื่อนแก่งกระจาน

18.แหล่งน้ำบาดาลในบริเวณที่ราบตอนล่างของภาคกลาง จะมีระดับลึก

ประมาณเท่าไร

  ก.  50 เมตร

  ข.  200เมตร

  ค.  350เมตร

  ง.  600เมตร

19.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพยากรแร่ของภาคกลาง

  ก.  มีเหมืองแร่ดีบุก  ที่จังหวัดอุทัยธานี

  ข.  มีเหมืองแร่ยิบซัมแห่งแรกของประเทศอยู่ที่จังหวัดพิจิตร

  ค.  มีหินอ่อน มากที่จังหวัดสระบุรี

  ง.  มีแหล่งน้ำมันปิโตรเลียมใหญ่ที่ จังหวัดจครสวรรค์

20.สาเหตุใดเป็นสาเหตุที่ทำให้ภาคกลางมีแร่โลหะน้อย

  ก.  เพราะภูมิประเทศเป็นที่ราบส่วนใหญ่

  ข.  เพราะมีภูเขาหินที่มีอายุน้อย

  ค.  เพราะมีการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกน้อย

  ง.  เพราะมีภูมิอากาศสูงตลอดปี

21.เหตุใดจังหวัดเพรชบูรณ์จึงมีเนื้อที่ป่าไม้มากที่สุดของภาค

  ก.  เพราะมีดินที่เหมาะสำหรับต้นไม้

  ข.  เพราะมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง

  ค.  เพราะมีภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น

  ง.  เพราะมีทรัพยากรจำนวนมาก

22.ป่าชายเลนมีพบที่จังหวัดใด

  ก.  สมุทรสาคร

  ข.  เพรชบุรี

  ค.  นครนายก

  ง.  กำแพงเพรช

23.บริเวณใดในภาคกลางที่ไม่มีป่าไม้เลย

  ก.  อ่างทอง  สิงหบุรี  พระนครศรีอุยธยา  กรุงเทพมหานคร

  ข.  สุพรรณบุรี  นครนายก  ลพบุรี  สระบุรี

  ค.  พิษณุโลก  อุทัยธานี  สุโขทัย  กำแพงเพชร

  ง.  เพรชบรูณ์  นครสวรรค์  พิจิตร  สมุทรสงคราม

24.กรุงเทพเป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด  การเพิ่มของประชากร

มีอัตราสูงมาก  เนื่องจากสาเหตุ

  ก.  เพราะมีการสาธารนสุขดี

  ข.  เพราะมีประชากรจากภาคอื่นย้ายกันเข้ามา

  ค.  เพราะมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการเกิดของทารก

  ง.  เพราะมีที่อยู่อาศัยจำนวนมาก

25.เหตุใด  ลพบุรี สระบุรี จึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นถ่ำ

  ก.  เพราะมีการสึกกร่อนพังทลายของดินมาก

  ข.  เพราะมีการทำเหมืองแร่มาก

  ค.  เพราะมีภูเขาหินปูนมาก

  ง.  เพราะมีการเกิดแผ่นดินไหวบ่อย

26.จังหวัดใดที่มีประชากรน้อยที่สุดของภาค

  ก.  สมุทรสงคราม

  ข.  สมุทรปราการ

  ค.  อุทัยธานี

  ง.  ชัยนาท

27.จังหวัดใดที่เป็นอู่ข้าวที่สำคัญของประเทศ

  ก.  สุโขทัย  พิษณุโลก  นครสวรรค์

  ข.  ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท

  ค.  อ่างทอง สิงหบุรี พระนครศรีอยุธยา

  ง.  นนทบุรี  กรุงเทพฯ  สมุทรปราการ

28.จังหวัดใดมีอุตสาหกรรมน้อยที่สุด

  ก.  กรุงเทพมหานคร

  ข.  ปทุมธานี

  ค.  สมุทรปราการ

  ง.  สุพรรณบุรี

29. ข้อมูลใดไม่ถูกต้องเกื่ยวกับอาชีพในภาคกลาง

  ก.  มีการทำประมงน้ำเค็มที่สมุทรสาคร

  ข.  มีการทำไรมะขามหวานที่เพชรบูรณ์

  ค.  มีการทำอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ที่สระบุรี

  ง.  มีการทำนาเกลือที่นครสวรรค์

30.ปัญหาใดที่ไม่ใช้เป็นปัญหาของภาคกลาง

  ก.  น้ำเค็มรุกเข้าในสวน

  ข.  น้ำเสียในแม่น้ำเจ้าพระยา

  ค.  น้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร

  ง.  การพังทลายของดิน

 

แบบฝึกหัดที่ 2

1. ลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญของภาคกลาง คือ

..........................................................................

2. จังหวัดที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลูกฟูก ได้แก่

.........................................................................

3. จังหวัดที่อยู่บริเวณก้นอ่าวไทย คือ

............................................................

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

aha_ploy@hotmail.com,litbrownie@hotmail.com,fan_nong@hotmail.com
Copyright(c) 2002 ploylitnong. All rights reserved.