ทรัพยากรดิน

 

V80\thaigoodview_V80-2\library\studentshow\st2545\5-5\no42-43-47-ok\nav\nav_6_supdin_bh.gifทรัพยากรภูมิอากาศภูมิภาคภูมิประเทศ

 

แบบฝึกหัด(ดิน)
ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรน้ำ 
ทรัพยากรป่าไม้ 
ทรัพยากรแร่ธาตุ 

  รัพยากรดิน   greenness_hot.gif

จุดประสงค์นำทาง    

   1. สามารถให้คำนิยามของดินได้

   2. ระบุที่มาของทรัพยากรดินได้

   3. แจกแจงองค์ประกอบของดินได้  พร้อมทั้งบอกองค์ประกอบได้

   4. อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่ควบคุมการเกิดดินได้ พร้อมทั้งบอกตัวอย่าง

  องค์ประกอบ

   5. บอกความสำคัญของดินได้

   6. ยกตัวอย่างปัญหาของดินได้  และเสนอแนะการแก้ปัญหาได้

   

ทรัพยากรดิน  anicake_yellow.gif

        ดิน เป็นเทหะวัตถุธรรมชาติที่ปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่บางๆ  ดินเกิดจาก  การแปรสภาพผุพังของหินและแร่ผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุที่เน่าเปื่อย  เมื่อมีอากาศและน้ำในประมาณที่เหมาะสมจะเป็นแหล่งค้ำจุนและเป็นแหล่งอาหารสำหรับการเจริญ เติบโตของพืช

ปัจจัยที่ควบคุมการเกิดของดิน

        1.ลักษณะภูมิอากาศ  อาจมีส่วนทำให้เกิดการผังทลายของดินหรือเกิดการทับทมของดิน

        2.ภูมิอากาศ  มีส่วนทำให้เกิดการผุผังการสลายตัวของแร่ธาตุ  และอินทรีย์วัตถุของดินได้เร็วหรือช้า  และทำให้การชะล้างธาตุในดินมากหรือน้อยได้เป็นต้น

        3.วัตถุต้นกำเนิดของดิน  ทำให้ดินมีคุณสมบัติแตกต่างกันทำให้ดินอุดมสมบูรณ์มากน้อยต่างกัน

        4.สิ่งมีชีวิตในดิน  มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในดิน เช่น ทำให้เกิดดินร่วนซุยจากการกระทำของสัตว์บางชนิด เป็นต้น

        5.กาลเวลา  ทำให้คุณสมบัติของดินเปลี่ยนแปลงและความอุดมสมบูรณ์ของดินก็เปลี่ยนแปลง

ความสำคัญของดิน     anicandy_blue.gif

 1. มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ให้ธาตุอาหารแกพืช

 2. มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

 3. มีความสำคัญต่อสัตว์  เช่น เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิด

การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

ปัญหาดินเสื่อมโทรมเกิดจาก

 1. ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ   เช่น  การกระทำของฝน  ลม  อุณหภูมิ   อาจทำให้เกิดความแห่งแล้ง  การสึกกร่อนพังทลายของดินเป็นต้น

 2. กิจกรรมของมนุษย์  ได้แก่

     1. การตัดต้นไม้ทำลายป่า

     2. การปลูกพืชโดยไม่บำรุงดิน

     3. การเผาป่าเพื่อใช้พื้นที่ทำกิน      

การแก้ไขปัญหาของดิน    anibook_blue.gif

 1. ปลูกพืชหมุนเวียน

 2. ใช้เทคนิคใหม่เข้ามาแก้ไข  เช่น  การปลูกแบบขั้นบันได  การปลูกพืชเป็นแนวความลาดเท  เป็นต้น

 3. ปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ  เช่น  ปลูกพืชตระกูลถั่ว   การเติมปุ๋ยให้ดิน

 

aha_ploy@hotmail.com,litbrownie@hotmail.com,fan_nong@hotmail.com
Copyright(c) 2002 ploylitnong. All rights reserved.