ทรัพยากรน้ำ

 

V80\thaigoodview_V80-2\library\studentshow\st2545\5-5\no42-43-47-ok\nav\nav_6_supnum_bh.gifทรัพยากรภูมิอากาศภูมิภาคภูมิประเทศ

 

แบบฝึกหัด(น้ำ)
ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรน้ำ 
ทรัพยากรป่าไม้ 
ทรัพยากรแร่ธาตุ 

ทรัพยากรน้ำ   greenness_cool.gif

จุดประสงค์นำทาง

   1. อธิบายประเภทของแหล่งน้ำได้

   2. ยกตัวอย่างประเภทของแหล่งน้ำได้

   3. บอกปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ำได้

   4. บอกความสำคัญของแหล่งน้ำได้

   5. เสนอแนะวิธีอนุรักษ์แหล่งน้ำได้

ความสำคัญของแหล่งน้ำ

  1.  มีความสำคัญต่อการเกษตร

  2.  มีความสำคัญต่อการอุตสาหกรรม

  3.  มีความสำคัญต่อการคมนาคม

  4.  มีความสำคัญต่อการประมง

  5.  มีความสำคัญต่อการบริโภคชองมนุษย์

ประเภทของแหล่งน้ำ   aniberry01_red.gif

    มีอยู่ 2 ประเภทคือ

1.  แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

        น้ำบนผิวดิน ได้แก่ มหาสมุทร  แม่น้ำ  ลำคลอง  หนอง  บึง เป็นต้นปัจจัยที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของน้ำบนผิวดิน  

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ำบนผิวดิน

 1. ปริมาณฝนที่ตก

 2. ความสามารถในการเก็บกักน้ำบนพื้นดิน

 3. อัตราการระเหยของน้ำ

 4. ปริมาณน้ำที่ได้รับเพิ่มเติมจากที่อื่น

  น้ำใต้ดิน  ได้แก่  น้ำบาดาล

ปัจจัยที่มีผลกับความอุดมสมบูรณ์ของน้ำบนผิวดิน  bullet_heart.gif

 1. ปริมาณที่น้ำซึมลงไปใต้ผิวดิน

 2. ความสามารถในการเก็บกักน้ำไว้ในชั้นหิน

2.  แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น

            ได้แก่  เขื่อน  อ่างเก็บน้ำ  ขุดคลอง  บ่อน้ำ  เป็นต้น

ปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำ

  1.  การคลาดแคลนน้ำ

  2.  มลภาวะของน้ำ

  3.  ภาวะน้ำท่วม

การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ   aniberry02_red.gif

  1.   ใช้น้ำอย่างประหยัด

  2.  รักษาต้นน้ำลำธารไว้

  3.  อย่าให้มีการทำลายป่าไม้

  4.  พัฒนาแหล่งน้ำ

                                                

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

aha_ploy@hotmail.com,litbrownie@hotmail.com,fan_nong@hotmail.com
Copyright(c) 2002 ploylitnong. All rights reserved.