ความร้อน ฯ

 

HomeAbout myselfPhysic M.4Physic M.5Physic M.6

lelajaa@yahoo.com
malovedevil@yahoo.com

M 6. Term 1 
M 6. Term 2 

 

 

 สูตร   พลังงานความร้อน  อุณภูมิ

Q  =  mcT

Q  =  CT

C  =  mc

Q  =  mL

Q  -  ปริมาณความร้อน  (J)

m  -  มวล  (kg)

T  -  อุณหภูมิ (C)

C  -  ค่าความจุความร้อน

c  -  ค่าความจุความร้อนจำเพาะ

L  -  ค่าความร้อนแฝงความร้อนของวัตถุ

 

สูตร   กฎของแก๊ส

PV  =  nRT

PB  =  NKBT

P  -  ความดัน(N/m2)

V  -  ปริมาตรของแก๊ส(m3)

N  -  จำนวนโมเลกุลทั้งหมดของแก๊ส

n  -  จำนวนโมลของแก๊ส

R  -  ค่าคงตัวของแก๊ส   8.314  J/mol x K

KB  -  ค่านิจโบลต์ซมันน์  1.38 x 10-23

T  -  อุณหภูมิ  (K)

*ใช้ได้เมื่อไม่มีการเปลี่ยนสถานะ*

 building.gif

สูตร   แบบจำลองของแก๊ส

PV  =  

NE

 1  โมเลกุล  =   

P  -  ความดัน

V  -  ปริมาตรของแก๊ส

N  -  จำนวนโมเลกุลทั้งหมด

n  -  จำนวนโมลของแก๊ส

R  -  ค่าคงตัวของแก๊ส  8.314  J/mol x K

KB  -  ค่านิจโบลต์ซมันน์  1.38 x 10-23

T  -  อุณหภูมิ (K)

Vrms  -  อัตราเร็วรากที่สองของกำลังสองเฉลี่ย

 

สูตร   แก๊สผสมกัน

nผสมTผสม  =  

PผสมVผสม  =   

P  -  ความดัน

n  -  โมล

V  -  ปริมาตร 

 

crayon_next_3.gif


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2546
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MissLelachanok Sanguanraksak & MissMayura Pragarsombut. All rights reserved.