เสียงและการได้ยิน

 

HomeAbout myselfPhysic M.4Physic M.5Physic M.6

lelajaa@yahoo.com
malovedevil@yahoo.com

M 4. Term 1 
M. 4 Term 2 

 

 

สูตร    การหาความเร็วของเสียงในอากาศ

vt    =    331 + 0.6t

vt    -    อัตราเร็วเสียงในอากาศที่อุณหภูมิ t ใด ๆ ( m / s )

t    -    อุณหภูมิของอากาศ ( ํc ) ต้องน้อยกว่า 45 ํc

 

สูตร    การหาระยะทางของการสะท้อนของเสียง

s    =    

s    -    ระยะทาง

v    -    ความเร็ว

t    -    เวลา

 

สูตร    การหาความถี่ของคลื่นลัพธ์

   =    

   -    ค่าเฉลี่ยของความถี่ที่เกิดขึ้น

f1    -    ความถี่ของแหล่งกำเนิด

f2    -    ความถี่ของแหล่งกำเนิด

 

สูตร    การหาความถี่บีตส์

fB    =        =    

fB    -    ความถี่บีตส์

   -    ผลต่างของความถี่บีตส์ , ความถี่บีตส์

 b_crane.gif

สูตร    การหาความยาวคลื่น

   =    

l    -    ความยาวเชือก

n    -    จำนวน loop , จำนวนนับ

 

สูตร    การหาความเร็วของคลื่นตามขวาง

v    =    

T    -    แรงตึงในเชือก ( นิวตัน )

   -    มวล / ความยาว ( kg / m )

 

สูตร    การหาความถี่ในท่อปลายเปิด

fn    =    

 fn    -    ความถี่

n    -    จำนวนนับ

u    -    อัตราเร็ว

l    -    ความยาวของท่อ

 

สูตร    การหาความถี่ในท่อปลายปิด

fn    =    

n    -    จำนวนนับ ( แต่ต้องเป็นเลขคี่ )

 

สูตร    การหาความเข้มเสียง

I    =    

I    -    ความเข้มเสียง ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ( วัตต์ / ตารางเมตร )

P    -    กำลังเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง ( วัตต์ )

R    -    ระยะระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับตำแหน่งที่หาความเข้มเสียง ( เมตร )

 f_shark_black.gif

สูตร    การหาความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน

f '    =    fo

f '    -    ความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน

fo    -    ความถี่ของแหล่งกำเนิด

vl    -    ความเร็วของผู้ฟัง

vs    -    ความเร็วของแหล่งกำเนิด

 

สูตร    การหาความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน

เมื่อผู้ฟังเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำเนิด และแหล่งกำเนิดอยู่นิ่ง

fL    =    

เมื่อผู้สังเกตุเคลื่อนที่ห่างแหล่งกำเนิด และแหล่งกำเนิดอยู่นิ่ง

fL    =    

fL    -    ความถี่ผู้สังเกตุ , ความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน

u    -    ความเร็วเสียงในอากาศ

vL    -    ความเร็วของผู้ฟัง

 

สูตร    การหาความยาวคลื่นเสียงเมื่อแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่

เมื่อแหล่งกำเนิดวิ่งเข้าหาผู้ฟัง ( ด้านหน้า )

   =    

เมื่อแหล่งกำเนิดวิ่งห่างจากผู้ฟัง ( ด้านหลัง )

   =    

   -    ความยาวคลื่นด้านหน้า

   -    ความยาวคลื่นด้านหลัง

 

สูตร    การหาเลขมัค ( Mach nuber )

เลขมัค    =        =        =    

 

สูตร    การหาความเร็วของเครื่องบินซุปเปอร์โซนิค

v    =    u * เลขมัค

  f_octopus_blue.gif


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2546
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MissLelachanok Sanguanraksak & MissMayura Pragarsombut. All rights reserved.