ตามยาสมัญประจำบ้าน

 

HomeAbout myselfวิธีดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์

pa_rut@hotmail.com

 

 2.2 ใช้ยาสมุนไพรตามตำรับยาสามัญประจำแผนโบราณ 16 ขนาน

 


            ที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาต ( อยู่ในระหว่างรอการลงพระราชกิจจานุเบกษา ซึ่งผลบัง

คับใช้ทางกฎหมายให้เพิ่มขึ้นเป็น 16 ขนาน ) เพื่อใช้รักษาตามอาการตัวอย่างคือ

    -  ยาแก้ไข้  ได้แก่  ยาจันทร์ลีลา  
    
    -  ยาแก้ไอขับเสมหะ  ได้แก่  
ยาประสะมะแว้ง

    -  ยาแก้ท้องเสีย  ได้แก่  ยาเหลืองปิดสมุทร
    
    -  ยาแก้ตัวร้อน ร้อนใน  ได้แก่  
ยาเขียวหอม

    -  ยาแก้หัด อีสุก อีใส ได้แก่  ยามหานิลแท่งทอง

 

 

 


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Wiparat Maonmaiyanon. All rights reserved.