สาเหตุการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมฯ
Homeก่อนสมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยกรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์แบบทดสอบ ชุดที่ 1แบบทดสอบ ชุดที่ 2

         

กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
รัชกาลที่ 4 ถึงพ.ศ.2475 
หลังพ.ศ. 2475 

 

 

สาเหตุการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมสมัยรัชกาลที่ 5

 1. สาเหตุภายนอก
  • การคุกคามของมหาอำนาจตะวันตก รัชกาลที่ 5 จึงทรงผ่อนปรนต่อการบีบบังคับของประเทศตะวันตกและร่งปรับปรุงภายในประเทศให้เจริญก้าวหน้าขึ้น
  • การรับอิทธิพลแนวความคิดแบบตะวันตก โดยการเรียนรู้และศึกษาศิลปวิทยาการตลอดจนแนวความคิดแบบตะวันตกมากขึ้น
  • การเสด็จประพาสประเทศใกล้เคียง ทำให้เห็นความเจริญของประเทศเหล่านี้ จึงได้ทรงปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เจริญทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้าน
 2. สาเหตุภายใน
  • การมีไพร่และทาสทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคม
  • รัชกาลที่ 5 ทรงเห็นว่าการเกณฑ์แรงงานของไพร่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่
  • การมีไพร่อยู่ในความดูแลเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ขุนนางผู้ใหญ่ใช้เป็นฐานกำลังเพื่อแย่งชิงอำนาจทางการเมือง และล้มล้างพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ได้
  • การมีทาสทำให้ชาติตะวันตกดูถูกว่าเมืองไทยเป็นเมืองเถื่อนและอาจใช้เป็นข้ออ้างเข้ายึดครองประเทศได้

 

การปฏิรูปสังคมไทยสมัยรัชกาลที่5

 1. การเลิกระบบไพร่ เพื่อลดอิทธิพลอำนาจของมูลนายหรือขุนนางที่ควบคุมไพร่ และดึงกำลังคนให้มาอยู่ใต้ อำนาจการควบคุมของรัฐ โดยมีการดำเนินการเลิกไพร่ตามขั้นตอนดังนี้
  • ทรงจัดตั้งกองทหารหน้าขึ้นใน พ.. 2413 โดยรับจากไพร่ที่มูลนายถึงแก่กรรม
  • ทรงตราพระราชบัญญัติทหารขึ้นใน พ.. 2431 เพื่อฝึกทหารให้อยู่ใต้บังคับบัญชาเดียวกัน
  • ทรงออกพระราชบัญญัติเรียกเก็บเงินค่าราชการจากไพร่ปีละ 6 บาท
  • ทรงออกพระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑ์ทหาร พ.. 2448 กำหนดให้ชายฉกรรจ์ทุกคนที่มีอายุครบ18 ปีบริบูรณ์ ต้องรับราชการทหารคนละ 2 ปีแล้วปลดเป็นกองหนุน
 2. การเลิกทาส เพราะระบบทาสเป็นตัวการของความล้าหลังของสังคมไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเตรียมแผนการดำเนินการเลิกทาสอย่างมีขั้นตอน ดังนี้
  • การออกประกาศให้ทำการสำรวจจำนวนทาสใน พ.. 2417
  • การประกาศใช้พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไท พ.. 2417 เป็นผลให้ลูกทาสลูกไทส่วน หนึ่งสามารถหาเงินมาไถ่ตนได้ และพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังบังคับให้ลูกทาสลูกไทที่เกิดปี พ.. 2411 เป็นอิสระทีเดียวในปี พ.. 2432 คือมีอายุครบ 21 ปี
  • การประกาศเลิกทาสในมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ (มณฑลพายัพ) .. 2443
  • การประกาศแผนการเลิกทาสในมณฑลบูรพา พ.. 2447
  • การประกาศใช้พระราชบัญญัติทาสรัตนโกสินทร์ศก 124 ใน พ.. 2448

 

ผลกระทบของการเลิกทาสระบบไพร่และทาสต่อสังคมไทย

 1. เกิดแรงงานอิสระ ประชาชนเป็นอิสระในการดำเนินชีวิต
 2. ผลดีต่อการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินในรูปกระทรวง ทบวง กรม
 3. ราษฎรหันมาจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจมากขึ้น
 4. ราษฎรได้เป็นทหารอย่างแท้จริง
 5. ลดอิทธิพลและอำนาจของขุนนางลงได้

 

 

[การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทยฯ][สาเหตุการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมฯ]

 

 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264