อาณาจักรทวารวดี
Homeก่อนสมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยกรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์แบบทดสอบ ชุดที่ 1แบบทดสอบ ชุดที่ 2
อาณาจักรทวารวดี 
อาณาจักรศรีวิชัย 
อาณาจักรหริภุญชัย 
อาณาจักรลพบุรี 
อาณาจักรเชียงแสน 

 

           มีพื้นที่เกือบทุกภาคของไทยรับอิทธิพลจากอินเดีย ลักษณะส่วนใหญ่เนื่องในศาสนาพุทธนิกายเถรวาท การแบ่งชนชั้นในสังคม   การใช้ภาษาบาลี -  สันสกฤต ศิลปกรรมจะเกี่ยวข้องกับทางด้านศาสนา ได้แก่ การสร้างพระพุทธรูปหรือสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเช่น เจดีย์จุลประโทน จังหวัดนครปฐม   ประติมากรรม ได้แก่ ธรรมจักรศิลาขนาดใหญ่

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264