แบบทดสอบ ชุดที่ 1
Homeก่อนสมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยกรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์แบบทดสอบ ชุดที่ 1แบบทดสอบ ชุดที่ 2

         

 

 
1. สมัยสุโขทัยแบ่งคนในสังคมเป็น 2 ชนชั้น คืออะไรบ้าง
ก.ชนชั้นเจ้านายและขุนนาง
ข.ชนชั้นปกครองและชนชั้นใต้ปกครอง
ค.ชนชั้นปกครองและพระสงฆ์
ง.
ชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง
2. คำอธิบายเกี่ยวกับมูลนาย-ไพร่ ข้อใดผิด
ก.มูลนายมีศักดินาสูงกว่า 500 ไร่ ส่วนไพร่ต่ำกว่า 400 ไร่
ข.มูลนายไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน ไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน
ค.ไพร่ไม่มีโอกาสเลื่อนฐานะทางสังคมเป็นมูลนายได้
ง.
ลูกของมูลนาย แม้มีศักดินาต่ำกว่าเกณฑ์ก็ไม่ถือว่าเป็นไพร่
3. ลักษณะของสังคมไทยที่ยังมีความสำคัญในปัจจุบันคือข้อใด
ก.สตรีมีบทบาทสำคัญในสังคม
ข.ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์
ค.การอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวใหญ่
ง.
การทำอะไรตามใจ คือ ไทยแท้
4. คำอธิบายของไพร่ในตัวเลือกใดที่ผิดความเป็นจริง
ก.ไพร่ที่มีสังกัดจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐ
ข.ไพร่ที่ต้องการเปลี่ยนมูลนายจะมีกฎหมายควบคุม
ค.ไพร่ทุกคนต้องสังกัดกรมทองและมูลนาย
ง.
ไพร่มีศักดินาสูงกว่า 400 ไร่
5. พระสงฆ์มีศักดินาจำนวนเท่าใด
ก.มีเท่ากับขุนนางจำนวน 10000-400 ไร่
ข.มีมากกว่าขุนนางอยู่ในระหว่าง 10000-2400 ไร่
ค.ไม่มีศักดินา
ง.
มีน้อยกว่าขุนนางอยู่ในระหว่าง2400-100 ไร่
6. สมัยอยุธยาผู้ที่รับราชการขุนนางจะได้รับฐานันดรศักดิ์อย่างไรบ้าง
ก.ยศ ราชทินนาม ตำแหน่ง
ข.ยศ ราชทินนาม ตำแหน่ง ศักดินา
ค.ยศ บรรดาศักดิ์ ราชทินนาม
ง.
ยศ ราชทินนาม ตำแหน่ง บรรดาศักดิ์
7. ไพร่ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้แก่เจ้านายหรือขุนนางคือไพร่ประเภทใด
ก.ไพร่สม
ข.ไพร่ฟ้าข้าไท
ค.ไพร่ส่วย
ง.
ไพร่หลวง
8. " ทาสที่มีจำนวนมากและมีความสำคัญมากได้แก่ทาสประเภทใด
ก.ทาสที่เลี้ยงไว้ในยามข้าวยากหมากแพง
ข.ทาสที่ไถ่มาด้วยทรัพย์
ค.ทาสในเรือนเบี้ย
ง.
ทาสท่านให้
9. ทาสจะเป็นไทได้ในกรณีใด
ก.นายเงินย้ายถิ่นฐานหรือเสียชีวิต
ข.ทาสไปรบแทนนาย จะแพ้หรือชนะกลับมาก็เป็นไททั้งสิ้น
ค.นายเงินอนุญาตให้ทาสไปบวชเป็นภิกษุ สามเณร หรือชี
ง.
ทาสหนีออกจากบ้านนายเงิน
10. สาเหตุใดบ้างที่ทำให้โครงสร้างทางสังคมไทยในอดีตเป็นแบบศักดินา
   1. เพราะพระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะเทวราชา
   2. เพราะพื้นฐานทางเศรษฐกิจเป็นแบบเกษตรกรรม
   3. เพราะพระมหากษัตริย์ต้องเกณฑ์คนเข้ารับราชการในตำแหน่งสูงต่ำไม่เท่ากัน
   4. เพราะขุนนางต้องการกำลังคนไว้เสริมอำนาจ
ก.ข้อ 1 และ 2
ข.ข้อ 2 และ 3
ค.ข้อ 3 และ4
ง.
ข้อ 1 และ 3
 

 

 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264