แบบทดสอบ ชุดที่ 2

Homeก่อนสมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยกรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์แบบทดสอบ ชุดที่ 1แบบทดสอบ ชุดที่ 2

 

 
1.  การส่งเสริมวัฒนธรรมครั้งสำคัญและการประกาศใช้รัฐนิยม เพื่อจัดระเบียบในการดำเนินชีวิตเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดใด
ก.พระยาพหลพลพยุหเสนา
ข.
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
ค.
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม
ง.
หลวงพิบูลสงคราม
2. ขนบธรรมเนียมประเพณีใดของไทยที่ไม่ได้เกดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
ก.การเคี้ยวหมาก
ข.
การยกเลิกบรรดาศักดิ์
ค.
การเคารพธงชาติ
ง.
การใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงมหรสพ
3.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบประเพณีในสมัยรัตนโกสินทร์
ก. ในสมัยรัตโกสินทร์ตอนต้นคงรักษาเอกลักษณ์ของประเพณีตามแบบอยุธยา
ข.
อิทธิพลของจีนและชาติตะวันตกเริ่มเข้ามาปะปนหลายด้าน
ค.
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงประเพณีตามอารยประเทศหลายอย่าง
ง.
ประเพณีตามแบบพราหมณ์ได้หมดสิ้นไปภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
4.  ลักษณะศิลปกรรมใดของไทยที่เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
ก. ตึกอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข.
หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี
ค.
พระบรมรูปทรงม้า ถนนราชดำเนิน
ง.
พระที่นั่งอนันตสมาคม
5.  ข้อใดมิใช่พระราชนิพนธ์หรือผลงานในด้านศิลปะของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ก.บานประตูวิหาร พระศรีศากยมุนี
ข.
บุหลันลอยเลื่อน
ค.
ละครพันทาง
ง.
เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน
6. เมืองนครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงในศิลปะด้านใดมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ก.การทำเครื่องถม
ข.
การสร้างพระพุทธรูป
ค.
การเขียนภาพสามมิติ
ง.
การแกะสลัก
7.  ความแตกต่างระหว่างละครในกับละครนอกคือข้อใด
ก. ละครในเล่นร้องเอง ละครนอกเล่นตามบทพากย์
ข.
ละครในเล่นเรื่องไทยแท้ ละครนอกเล่นเรื่องที่นำมาจากต่างประเทศ
ค.
ละครในผู้แสดงเป็นหญิงล้วน ละครนอกผู้แสดงเป็นชายจริงหญิงแท้
ง.
ละครในเน้นความสวยงาม ละครนอกเล่าเน้นความสนุกสนาน
8. " ทาสที่มีจำนวนมากและมีความสำคัญมากได้แก่ทาสประเภทใด
ก.ทาสที่เลี้ยงไว้ในยามข้าวยากหมากแพง
ข.
ทาสที่ไถ่มาด้วยทรัพย์
ค.
ทาสในเรือนเบี้ย
ง.
ทาสท่านให้
9. ทาสจะเป็นไทได้ในกรณีใด
ก.นายเงินย้ายถิ่นฐานหรือเสียชีวิต
ข.
ทาสไปรบแทนนาย จะแพ้หรือชนะกลับมาก็เป็นไททั้งสิ้น
ค.
นายเงินอนุญาตให้ทาสไปบวชเป็นภิกษุ สามเณร หรือชี
ง.
ทาสหนีออกจากบ้านนายเงิน
10. ลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทคือข้อใด
ก. เป็นแบบไทยสมัยอยุธยา
ข.
เป็นแบบผสมผสานระหว่างสุโขทัยกับอยุธยา
ค.
เป็นแบบยุโรปสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
ง.
  เป็นแบบผสมผสานระหว่างไทยกับตะวันตก
 

 

 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264