แบบทดสอบเรื่องบริหารธุรกิจ   

วิชาเศรษฐศาสตร์   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

จัดทำโดย  นางสาวณัฐกานต์  ปราณธนชัย  ม.4/4

 

cat02c.gif

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

anicircle07_purple.gif1. วิชาที่ว่าด้วยกิจกรรมการผลิตและการกระจายการผลิตไปสู่ผู้บริโภคคือข้อใด

  ก.  รัฐศาสตร์
  ข.  บริหารธุรกิจ 
  ค.  เศรษฐศาสตร์
  ง.  พาณิชยศาสตร์
anicircle07_purple_1.gif2. วิชาเศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับบุคคลใด
  ก.  นักธุรกิจ 
  ข.  ผู้บริหารประเทศ
  ค.  ข้าราชการประจำ
  ง.  ประชาชนทุกระดับ
anicircle07_purple_2.gif3. สิ่งของต่างๆที่ผลิตขึ้นมาเพื่อขายหรือแลกเปลี่ยนหมายถึงข้อใด

  ก.  สินค้า
  ข.  บริการ
  ค.  การผลิต
  ง.  การขนส่ง

anicircle07_purple_3.gif4. ข้อใดจัดเป็นการบริการ

  ก.  การแสดง 
  ข.  ยารักษาโรค
  ค.  การขายห้องชุด
  ง.  การปลุกพืชสวนครัว

anicircle07_purple_4.gif5. ผลผลิตของการทำงานที่สนองความต้องการของมนุษย์ หมายถึงข้อใด

  ก.  ที่ดิน
  ข.  บริการ
  ค.  บ้านเช่า
  ง.  เครื่องจักร

anicircle07_purple_5.gif6. ข้อใดเป็นทรัพยากรการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

  ก.  ที่ดินบนภูเขา
  ข. ที่ดินในทะเลทราย 
  ค.  ที่ดินในเขตต้นแม่น้ำ
  ง.  ที่ดินในที่ราบลุ่มแม่น้ำ

anicircle07_purple_6.gif7. วิชาการข้อใดที่เป็นพื้นฐานสำคัญมากของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้ได้ผลดี

  ก. ฟิสิกส์ 
  ข. ปรัชญา 
  ค. พลานามัย 
  ง.  สังคมศาสตร์

anicircle07_purple_7.gif8. การคิด การวางแผน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตอบสนองความต้องการปากท้องของมนุษย์หมายถึงข้อใด

  ก.  เศรษฐกิจ 
  ข.  ทรัพยากรธรรมชาติ
  ค.  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
  ง.  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

anicircle07_purple_8.gif9. เพราะเหตุใดประชาชนจึงมีความสนใจศึกษาหาความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจน้อย

  ก.  คิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับประชาชน
  ข.  เศรษฐกิจเป็นเรื่องเข้าใจยาก
  ค.  การมีภาระทำมาหากิน
  ง.  ถูกทุกข้อ

anicircle07_purple_9.gif10. ประโยชน์สำคัญที่สุดของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ คือ ข้อใด

  ก.  การอยู่ดีกินดี
  ข.  การเพิ่มรายได้
  ค.  การกระจายรายได้
  ง.  การผลิตและบริโภคสินค้า

  flower1a.gif คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2547
thaigoodview.com Version 10.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.