แบบทดสอบเรื่อง รัฐ วิชา สังคมศึกษา

 

จัดทำโดย วิไล เพ็ชรัตน์ ม.4/4 เลที่ 11

skitz89@hotmail.com

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

sound.gif 1.ชาวต่างประเทศที่มาอาศัยอยู่ในรัฐโดยไม่มีสัญชาติเรียกว่า

  ก.คนนอกเมือง  
  ข.คนต่างประเทศ  
  ค.คนต่างด้าว  
  ง.คนบ้านนอก
 sound.gif 2.องค์ประกอบของรัฐมีกี่อย่าง
  ก.1  
  ข.2  
  ค.3 
  ง.4  

sound.gif 3.ดินแดนประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

  ก.แผ่นดิน น่านน้ำ น่านฟ้า 
  ข.ประชากร น่านฟ้า แผ่นดิน 
  ค.ดินแดน ประชากร น่านน้ำ  
  ง.อธิปไตย น่านฟ้า ดินแดน  

sound.gif 4.อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเรียกว่า

  ก.รัฐธรรมนูญ  
  ข.อธิปไตย  
  ค.คอมมิวนิสต์  
  ง.ประชาธิปไตย

sound.gif 5. น่านน้ำจะวัดจากชายฝั่งทะเลขยายออกไปเท่าไร

  ก.100เมตร 
  ข.24ฟุต 
  ค.1กิโลเมตร 
  ง.12ไมล์ทะเล

sound.gif 6.รัฐเดี่ยวมีรัฐบาลกี่รัฐบาล

  ก. 1 
  ข. 2 
  ค. 3 
  ง. 4

sound.gif 7. ประเทศที่ริเริ่มการปกครองประชาธิปไตยทางตรงเป็นที่แรกคือประเทศใด

  ก.ซาอุดิอาระเบีย  
  ข.สหรัฐอเมริกา  
  ค.กรีก  
  ง.ฝรั่งเศส  

sound.gif 8. ระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จฝ่ายขวาเรียกอีกอย่างว่าอะไร

  ก.ระบบเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ  
  ข.ระบบฟาสซิสต์ 
  ค.คอมมิวนิสต์  
  ง.ประชาธิปไตย  

sound.gif 9. ใครเเป็นผู้กล่าว"ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน"

  ก. อับาฮัม ลินคอล์น 
  ข.ลอร์ด ไบรซ์  
  ค.ชาร์ลส์ เมอเรียม
  ง.ลาสกี  

sound.gif 10. หลักการของประชาธิปไตยข้อใดถูกต้องที่สุด

  1.อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
  2.ผู้ปกครองสามารถลงโทษประชาชนได้
  3.ประชาชนมีหน้าที่ทำตามผู้ปกครอง
  4.ประชาชนต้องไปเลือกตั้ง

  ก.ข้อ 1 และ 2
  ข.ข้อ 2 และ 3
  ค.ข้อ 3 และ4
  ง.ข้อ 1 และ4

  pa15_6.gif คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2547
thaigoodview.com Version 10.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.