แบบทดสอบเรื่องการปกครองสมัยสุโขทัย วิชา สังคมศึกษา


 

จัดทำโดย คุณานันต์ มนูสุทธิพงศ์ ม.4/4 เลขที่ 16

petch_degrees@hotmail.com

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

dia_gray_1.gif 1. อาณาจักรสุโขทัยมียุคที่รุ่งเรืองที่สุดอยู่ในสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด

  ก.พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  
  ข.พ่อขุนรามคำแหง  
  ค.พญาไสลือไทย  
  ง.พ่อขุนบานเมือง  

dia_gray_1.gif 2. อาณาจักรสุโขทัยตกเป็นเมือขึ้นของกรุงศรีอยุธยาในสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด

  ก.พญาไสลือไทย  
  ข.พ่อขุนบานเมือง  
  ค.พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  
  ง.พ่อขุนรามคำแหง  

dia_gray_1.gif 3. การปกครองหัวเมืองหรือการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยสุโขทัยแบ่งหัวเมืองออกเป็นกี่ประเภท

  ก.5  
  ข.7  
  ค.2  
  ง.3  

dia_gray_1.gif 4. เมืองที่มีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์คือเมืองใด

  ก.หัวเมืองชั้นนอก  
  ข.เมืองประเทศราช
  ค.หัวเมืองชั้นใน  
  ง.เมืองพระยามหานคร  

dia_gray_1.gif 5. เมืองที่มีสิทธิ์ในการปกครองตนเอง และต้องส่งเครื่องราชบรรณาการคือเมืองใด

  ก.เมืองหน้าด่าน  
  ข.หัวเมืองชั้นนอก  
  ค.หัวเมืองชั้นใน  
  ง.เมืองประเทศราช  

dia_gray_1.gif 6. ตัวอักษรที่พ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์ขึ้นเรียกว่าอะไร

  ก.ตัวอักษร  
  ข.ลายสือไทย  
  ค.ลายกนก  
  ง.ตัวหนังสือไทย  

dia_gray_1.gif 7. เมืองใดมีหน้าที่เตรียมเสบียงอาหารเพื่อช่วยเหลือยามเกิดศึก

  ก.หัวเมืองชั้นนอก  
  ข.เมืองประเทศราช  
  ค.เมืองลูกหลวง  
  ง.หัวเมืองชั้นใน  

dia_gray_1.gif 8. กฎหมายใดที่ไม่ปรากฎในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง

  ก.กฎหมายมรดก  
  ข.กฎหมายค้าขาย  
  ค.กฎหมายภาษี  
  ง.กฎหมายการศึกษา

dia_gray_1.gif 9. พระมหากษัตริย์องค์ใดที่ทรงออกกฎหมายเกี่ยวกับศักดินา

  ก.พระมหาธรรมราชาที่1  
  ข.สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  
  ค.พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  
  ง.พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  

dia_gray_1.gif 10. ข้อใดไม่สอดคล้องกัน

  1.กรมเวียง - พระยมทรงสิงห์
  2. กรมวัง - เทพดาทรงโค
  3. กรมคลัง - บัวแก้ว
  4. กรมนา - เทพดาทรงโค

  ก.ข้อ 1
  ข.ข้อ 2
  ค.ข้อ 3
  ง.ข้อ 4

  button.gifคุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2547
thaigoodview.com Version 10.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.