แบบทดสอบหลักธรรมวิชา พระพุทธศาสนา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จัดทำโดย
รุ่งสิริ  จันทร์อ่อน  ม.4/4  เลขที่ 30
e-mail : safeguard80@hotmail.com

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 ball.gif

1. พุทธจริยาอันเกี่ยวกับการอนุเคราะห์ชาวโลกนั้น พุทธกิจข้อใดมีความสำคัญกับชาวโลกมากที่สุด

  ก.  ทรงตอบปัญหาเทวดา
  ข. เสด็จดำเนินจงกรม 
  ค. ให้สาวกทูลถามผปัญหา 
  ง.  โปรดสัตว์
2. พระพุทธรูปปาางห้ามญาติเป็นหลักฐานแสดงพุทธจริยาด้านใด
  ก. โลกัตถจริยา 
  ข. พุทธัตถจริยา 
  ค. ญาตัตถจริยา 
  ง.  ภัตตถจริยา
3. บุคคลที่ฟังธรรมโดยย่อ แล้วเข้าใจทันทีเปรียบได้กับบัวเหล่าใด

  ก. ปทปรมะ 
  ข. วิปจิตัญญู 
  ค. อุคฆฎิตัญญู 
  ง.  เนยยะ

4. ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร มีความหมายใกล้เคียงกับข้อใด

  ก. ทางสุดโต่ง 
  ข. ทางสายกลาง 
  ค. ทางที่หย่อน 
  ง.  ทางโค้ง

5. ธรรมใดเป็นธรรมคุ้มครองโลก

  ก. ขันติ โสรัจจะ 
  ข. สติ สัมปชัญญะ 
  ค. ปุคคลัญญุตา 
  ง.  หิริ โอตัปปะ

6. สติ สัมปชัญญะ มีความหมายตรงกับข้อใด

  ก. ธรรมมีอุปการะมาก 
  ข. ธรรมที่ทำให้งาม 
  ค. ธรรมของคนดี 
  ง.  ธรรมคุ้มครองโลก

7. หลักธรรมที่จะช่วยสร้างให้สมาชิกของสังคมเกิดมิตรภาพมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ ควรใช้หลักธรรมใด

  ก. สังคหวัตถุ 4 
  ข. พรหมวิหาร 4 
  ค. อิทธิบาท 4 
  ง.  ฆราวาสธรรม 4

8. ผู้บังคับหัวหน้าควรยึดหลักธรรมใด

  ก. พละ 4 
  ข. อบายมุข 4 
  ค. พรหมวิหาร 4 
  ง.  ทิศ 6

9. บุคคลที่ถึงพร้อม พูดดี คิดดี ทำดี แสดงว่ายึดหลักธรรมใด

  ก. กุศลกรรม 
  ข. สาราณียกรรม 6 
  ค. วุฒิธรรม 6 
  ง.  ครุธรรม

10. หลักธรรมที่สอดคล้องกันระหว่าง สันโดษกับปุริสธรรม คือ

  ก. กาลัญญุตา
  ข. มัตตัญญุตา
  ค. ธัมมัญญุตา
  ง. อัตตัญญุตา

                  star02_yellow.gif 

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2547
thaigoodview.com Version 10.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.