แบบทดสอบเรื่อง  เบญจศีล-เบญจธรรม

จัดทำโดย  น.ส. ภัณฑิรา  ประกายบุญทวี
E-MAIL  nana_harry@hotmail.com

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.ธรรมในข้อใดควบคุมไม่ให้คนทำผิดพลาด

  ก.  สติ  สัมปชัญญะ
  ข.  หิริโอตัปปะ
  ค. ขันติโสรัจจะ 
  ง.  กตัญญูกตเวที
2. ธรรมในข้อใดมีอุปมาดุจหางเสือเรือ
  ก.  หิริ
  ข.  โอตัปปะ
  ค.  สติ
  ง.  ขันติ
3. โลกในคำว่า "ธรรมคุ้มครองโลก" หมายถีงอะไร

  ก.  โลกคือแผ่นดิน
  ข.  เทวโลก
  ค.  โลกคือหมู่สัตว์
  ง.  ยมโลก

4. บุคคลในข้อใดต้องใช้สติสัมปชัญญะมากที่สุด

  ก.  คนโดยสารรถ
  ข.  คนข้ามถนน
  ค.  คนเก็บค่าโดยสาร
  ง.  คนขับรถ

5. คนมีน้ำอดน้ำทนเพราะมีคุณธรรมใด

  ก.  ฉันทะ
  ข.  จิตตะ
  ค.  ขันติ
  ง.  วิมังสา

6. ประพฤติชั่วทางกาย  วาจา  ใจ  เรียกว่า

  ก.  อกุศลมูล
  ข.  ทุจริต
  ค.  บาป
  ง.  มลทิน

7. โอวาทของพระพุทธเจ้า  3  อย่างคือ

  ก.  ทาน  ศีล  ภาวนา
  ข.  ศีล  สมาธิ  ปัญญา
  ค.  ละชั่ว  ทำดี  ทำจิตใจให้บริสุทธิ์
  ง.  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา

8. การต้มตุ๋นหรอกลวง  ใช้วจีทุจริตข้อใด

  ก.  พูดเท็จ
  ข.  พูดส่อเสียด
  ค.  พูดคำหยาบ
  ง.  พูดเพ้อเจ้อ

9. อกุศลมูลข้อใดเป็นเหตุให้คนขายยาบ้า

  ก.  โลภะ
  ข.  โทสะ
  ค.  โมหะ
  ง.  ราคะ

10. ศีลย่อมควบคุมอะไรไว้ได้

  ก.กาย  ใจ
  ข.วาจา  ใจ
  ค.กาย  วาจา  ใจ
  ง.กาย  วาจา 

 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com