แบบทดสอบเรื่อง เบญศีล - เบญจธรรม  วิชาพระพุทธศาสนา ทุกระดับชั้น

จัดทำโดย กรดี   กมลพิมาน ชั้น ม.4/4 เลขที่39

E-mail : pa_pa_ya_pok_pok@hotmail.com

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ศีลหรือวินัยมีไว้เพื่อจุดมุ่งหมายอะไร

  ก.  ปราบปรามชนชั่วช้าเกินไป
  ข.
  ปฏิรูปสังคมไทยทั่วแดน
  ค.  
  พัฒนากลุ่มชนในประเทศ
  ง.  
  ควบคุมมิให้แตกร้าวจากข้อระเบียบุ 

2. ข้อใดเป็นเครื่องอุดหนุนให้ศีลผ่องใสยิ่งขึ้น 

  ก.   มิตรแท้
  ข.  เบญจธรรม
  ค.  อริยธรรม
  ง.  เบญจศีล

3. การละเว้นตามข้อห้ามหมายถึง

  ก.  เจตนา
  ข.  ภวานา
  ค.  สัญญา
  ง.  วิรัติ

4. การไม่ประพฤติผิดศีลโดยถือเป็นกิจวัตร ชื่อว่ามีวิรัติข้อใด

  ก.  สัมปัตตวิรัติ
  ข.  สมาทานวิรัติ
  ค.  สมุจเฉทวิรัติ
  ง.  ถูกทุกข้อ

5. ทรกรรมสัตว์ หมายความว่าอย่างไร

  ก.  การเบียดเบียนสัตว์ให้ได้รับความลำบาก
  ข. การฆ่าสัตว์
  ค.  การมีเมตตาต่อสัตว์
  ง.  การสงสารสัตว์

6. การฆ่าสัตว์ ได้แก่กิริยาเช่นไร

  ก.  การทำให้ตาย
  ข. การเบียดเบียนหรือทำร้ายร่างกาย
  ค.  การฆ่ามนุษย์หรือสัตว์ดิรัจฉาน
  ง.  การทำให้สัตว์มีเมตตาต่อกัน

7. กิริยาอย่างไร ที่จัดว่าเป็นโจรกรรม

  ก. ลัก ขโมย ปอกลอก 
  ข. ปล้น ปอกลอก ผลาญ 
  ค. ลัก ฉก กรรโชก 
  ง.  ปอกลอก ย่องเบา ผลาญ

8. ศีลข้อ3  ข้อใดไม่ใช่หญิงจารีตห้าม

  ก. ภรรยาผู้อื่น 
  ข. ภิกษุณี 
  ค.  หญิงที่อยู่ในพิทักษ์รักษาของท่าน
  ง.  หญิงที่เป็นเอกเถาของตน

9. การพูดอย่างไร เรียกว่า อนุโลมมุสา

  ก.  ทนสาบาน
  ข.  มารยา
  ค.  สับปลับ
  ง. ทำเลิศ 

10. ศีลสิกขาบทที่ 5  บัญญัติไว้เพื่ออะไร

  ก. มิให้เกิดความแตกร้าวในสังคม
  ข. มิให้เกิดการทะเลาะวิวาท
  ค. มิให้ระเมิดข้อห้ามข้ออื่น
  ง. มิให้เลี้ยงชีพในทางที่ผิด  คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547
thaigoodview.com Version 10.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.