แบบทดสอบชุดที่ 1 เรื่อง "ระบบต่าง ๆในร่างกาย" วิชา สุขศึกษา สำหรับชั้นม.4

จัดทำโดย นิตยา ธาราโพธิ์ เลขที่ 4 ม.4/7

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศที่ควบคุมเกี่ยวกับการทำงานของอวัยวะสืบพันธุ์

  ก.  ต่อมหมวกไต
  ข.  ต่อมเพศ
  ค.  ต่อมพิทูอิทารี่ส่วนหน้า
  ง.  ต่อมไทรอยด์
2. ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมเกี่ยวกับการเจริญเติบโตในร่างกาย
  ก.  ต่อมหมวกไต
  ข.  
  ต่อมเพศ
  ค.  
  ต่อมพิทูอิทารี่ส่วนหน้า
  ง.  ต่อมไทรอยด์
3. ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยด์

  ก.  ต่อมหมวกไต
  ข.  
  ต่อมเพศ
  ค.  
  ต่อมพิทูอิทารี่ส่วนหน้า
         ง.  ต่อมพิทูอิทารี่ส่วนหลัง

4. ผลิตฮอร์โมนออกซิโทซิล และ วาโซเพรสซิน

  ก.  ต่อมไทรอยด์
  ข.  
  ต่อมหมวกไต
  ค.  
  ต่อมพิทูอิทารี่ส่วนหน้า
  ง.  
  ต่อมเพศ

5. สร้างแอดรีนาลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการทำงานของร่างกายในยามฉุกเฉินหรือมีภาวะเครียด

  ก.   ต่อมหมวกไต
  ข.  
  ต่อมเพศ
  ค.  
  ต่อมพิทูอิทารี่ส่วนหน้า
  ง.  ต่อมพิทูอิทารี่ส่วนหลัง

6. สร้างเซลล์สืบพันธุ์และฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมและพัฒนาการเจริญเติบโตเป็นเพศหญิง หรือ เพศชาย

  ก.  ต่อมหมวกไต
  ข.  
  ต่อมเพศ
  ค. ต่
  อมพิทูอิทารี่ส่วนหน้า
  ง.  
  ต่อมไทรอยด์

7. อยู่บริเวณด้านหน้าของลำคอทั้ง 2 ข้างของหลอดลมต่ำกว่าลูกกระเดือก

  ก.  ต่อมหมวกไต
  ข.  
  ต่อมเพศ
  ค. ต่
  อมพิทูอิทารี่ส่วนหน้า
  ง.  
  ต่อมไทรอยด์

8. ทำหน้าที่สร้างไทรอกซิน เพื่อคอยควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย สมองและสติปัญญา รวมถึงควบคุมการเผาผลาญอาหาร

  ก.  ต่อมหมวกไต
  ข.  
  ต่อมเพศ
  ค.  
  ต่อมไทรอยด์
  ง.  ต่
  อมพิทูอิทารี่ส่วนหน้า

9. ผลิตเซลล์เพศชายหรือเชื้ออสุจิ

  ก.  อัณฑะ
  ข.  องคชาต
  ค.  ต่อมลูกหมาก
  ง.  ถุงอัณฑะ

10. มีลักษณะยืดหยุ่นคล้ายฟองน้ำ 2 ท่อน สามารถยืดและหดได้

  1. อัณฑะ
  2.
  องคชาต
  3.
  ต่อมลูกหมาก
  4.
  ถุงอัณฑะ

  ก.ข้อ 1
  ข.ข้อ 2

  ค.ข้อ 3

  ง.ข้อ 4คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2547
thaigoodview.com Version 10.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.