แบบทดสอบวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 4 เรื่อง โรคไม่ติดต่อ

จัดทำโดย  นางสาวพรพิสุทธิ์  หอมาลัยกุล ม. 4/7 เลขที่ 8

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.โรคไม่ติดต่อหมายถึงประเภทใด

  ก.   โรคที่ไม่ติดต่อทางพันธุกรรม
  ข.   โรคที่เกิดจากการเสื่อมโทรมหรือการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะ
  ค.   โรคที่เกิดจากเชื้อโรคต่างๆ
  ง.    โรคที่เกิดจากคนข้างเคียง
2. โรคในข้อใด่จัดเป็นโรคไม่ติดต่อ
  ก.   โรคหัวใจ
  ข.   โรควัณโรค
  ค.   โรคไข้หวัด
  ง.   โรคเรื้อน
3. หัวใจมีหน้าที่สำคัญอย่างไรบ้าง

  ก.  หายใจรับอากาศเข้าออก
  ข.  ซักฟอกโลหิตเสียให้เป็ฯโลหิตดีที่มีแต่ออกซิเจน
  ค.  ช่วยสูบฉีดส่วนต่างๆของร่างกายแล้วส่งไปยังปอด
  ง.   ช่วยสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย

4. หัวใจส่วนใดที่นำเลือดดำไปฟอกที่ปอดือส่วนใด

  ก.  ห้องบนซ้าย
  ข.  ห้องล่างซ้าย
  ค.  ห้องบนขวา
  ง.  ห้องล่างขวา

5. โดยปกติหัวใจจะสูบฉีดโลหิตครั้งละประมาณกี่ลูกบาศก์เซ็นติเมตร

  ก.  40 - 60 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร
  ข.  50 - 80
  ลูกบาศก์เซ็นติเมตร
  ค.  60 - 80
  ลูกบาศก์เซ็นติเมตร
  ง.  60 - 90
  ลูกบาศก์เซ็นติเมตร

6. ความดันเลือดเท่าใดถือว่าความดันเลือดสูง

  ก.  120 / 70 มม.ปรอท 
  ข.  140 / 80 มม.ปรอท 
  ค.  160 / 95 มม.ปรอท
  ง.  140 / 90 มม.ปรอท

7. บุคคลที่กิดอาหารไม่เหมาะสมและขาดการออกกำลังกาย มักเป็ฯโรคหัวใจชนิดไหนมากที่สุด

  ก. โรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด 
  ข. โรคหัวใจเนื่องจากความดันสูง
  ค. โรคหัวใจโคโรนารี่
  ง.  โรคหัวใจรูห์มาติก

8. ผู้ที่ปล่อยให้ทอมซิลอักเสบเรื้อรังอยู่นานๆอาจเกิดโรคหัวใจชนิดใด

  ก.  โรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด
  ข.  โรคหัวใจเนื่องจากความดันสูง 
  ค.  โรคหัวใจโคโรนาร
  ง.  โรคหัวใจรูห์มาติก

9. มะเร็งเกิดจากส่วนใดของร่างกายที่ผิดปกติ

  ก. เม็ดเลือด 
  ข.  เนื้อเยื้อ
  ค.  น้ำหลือง
  ง.  กล้ามเนื้อ

10.ข้อใดคืออาการแรกของโรคมะเร็งปอด

  ก. ไอออกมาเป็นเลือด
  ข. ไอแห้งๆ เหมือนไอจากการสูบบุหรี่
  ค. ไอมีเสมหะปนเลือดออกมาเล็กน้อย
  ง. ไอเป็นระยะๆเสียงแหบ กระหายน้ำคุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2547
thaigoodview.com Version 10.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.